Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2004 i ProAct IT Group AB (publ)

17:43 / 31 March 2004 Proact Press release

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2004 i ProAct IT Group AB (publ) ProAct IT Group AB höll bolagsstämma i bolagets lokaler, Djupdalsvägen 7 i Sollentuna, den 31 mars kl. 15.00. Årsredovisningen godkändes av stämman som också, i enlighet med styrelsens förslag, beslutade att ingen utdelning kommer att lämnas. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och Verkställande Direktören för räkenskapsåret 2003. Till styrelseledamöter omvaldes Tomas Franzén, Lars Grönberg, Henrik Holm, Anna Lindström, Dag Sehlin och Terje Thon, samt nyval av Björn Boldt-Christmas. Lars Grönberg valdes till styrelsens ordförande vid det konstituerande styrelsemötet som hölls i anslutning till stämman. Det beslutades att styrelsens arvode för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma skall uppgå till 830.000 kronor att fördela inom styrelsen. Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, av högst 600 000 aktier mot kontant betalning, apportemission eller genom kvittning. Vidare beslutades att inrätta en nomineringskommitté bestående av styrelsens ordförande (sammankallande) samt representanter för minst tre av bolagets största aktieägare. Om någon av dessa ägare skulle avstå från sin rätt att utse en representant i nomineringskommittén skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, representerar störst ägande. Sammansättningen av kommittén inför styrelseval 2005 skall tillkännages i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för kvartalet 2004. Inget arvode utgår till nomineringskommitténs ledamöter. För mer information vänligen kontakta: Koncernchef Henrik Holm, Tel 08 410 666 80, henrik.holm@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. Om ProAct ProAct är informations- och teknikspecialister. Bolaget är en fristående specialist med ledande kompetens och inriktar sig mot företag med snabbt växande informationsvolymer och/eller där informationen är affärskritisk. ProAct kombinerar information och teknik och bidrar till att göra kundens verksamhet mer lönsam. ProAct är verksamt i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Schweiz, med cirka 390 personer. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/31/20040331BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/31/20040331BIT00820/wkr0002.pdf

Show as PDF