Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Group AB (publ) fullföljer budet på Dimension AB (publ)

09:35 / 30 January 2004 Proact Press release

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. ProAct IT Group AB (publ) fullföljer budet på Dimension AB (publ) ProAct IT Group ABs ("ProAct") offentliga erbjudande till aktieägarna i Dimension AB ("Dimension") har accepterats i sådan utsträckning att ProAct innehar 29 228 772 aktier i Dimension, motsvarande cirka 94,6 procent av aktierna och rösterna i Dimension. Samtliga villkor för erbjudandet är uppfyllda vilket innebär att erbjudandet fullföljs. Genom ett samgående mellan ProAct och Dimension skapas en betydande aktör inom IT-infrastruktur. ProActs bedömning är att den nya koncernen, under förutsättning att marknaden inte försämras, kommer att ha en omsättning 2004 på cirka 1.100 MSEK, varav 500 MSEK avser tjänster. Den nya koncernen kommer att kunna leverera ett bredare erbjudande av tjänster och systemlösningar till såväl befintliga som nya kunder i Norden, Baltikum och Schweiz. Som en följd av samgåendet bedöms årliga synergier om cirka 20-25 miljoner kronor att realiseras. VD Henrik Holm kommenterar samgåendet: "Samgåendet är helt rätt på industriella grunder med klara fördelar för våra kunder och samarbetspartners. Vi samlar ett stort antal skickliga individer som tillsammans bildar marknadens mest kompetenta bolag inom IT-infrastruktur. Affären är även helt rätt ur ett finansiellt perspektiv då två mindre verksamheter blir både starkare och mer lönsamma tillsammans." Anslutning och aktieinnehav Den 24 november 2003 offentliggjorde ProAct ett rekommenderat erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Dimension. Anmälningsperioden löpte ut klockan 15.00 måndagen den 26 januari 2004. Aktieägare representerande 29 228 772 aktier, vilket motsvarar 94,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Dimension, har accepterat erbjudandet. ProAct har inte förvärvat några aktier i Dimension utanför erbjudandet. Samtliga villkor för erbjudandet är uppfyllda vilket innebär att erbjudandet fullföljs. Överteckning av kontantalternativet Aktieägare representerande 16 179 171 aktier i Dimension har accepterat erbjudandets kontantalternativ. Enligt erbjudandet omfattar kontantalternativet högst 10 300 705 aktier i Dimension. Vid överteckning av kontantalternativet skall det antal aktier som lämnats in i kontantalternativet reduceras proportionellt (pro rata), varvid avrundning sker nedåt till helt antal aktier. För aktieägare i Dimension som accepterat kontantalternativet erhålles sålunda kontant betalning om 2,90 kronor per aktie för cirka 63,7 procent av antalet inlämnade aktier i kontantalternativet. Resterande antal aktier överförs enligt villkoren för erbjudandet till erbjudandets aktiealternativ. För de resterande aktierna i Dimension erhålls sålunda en ny aktie i ProAct för varje helt åttatal aktier i Dimension. Om antalet aktier i Dimension som överförs till aktiealternativet inte är jämt delbart med åtta, erhålls kontant vederlag för de överskjutande aktierna med 2,90 kronor per aktie. Redovisning av likvid Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterat erbjudandet beräknas påbörjas den 11 februari 2004. Övrigt ProAct avser att påkalla tvångsinlösen i syfte att förvärva samtliga aktier i Dimension. Dimensions styrelse kommer att ansöka om avnotering av Dimensions aktier från O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Holm, VD ProAct IT Group, +46 8 410 666 80 Mer information om ProAct finns på www.proact.se Om ProAct ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 270 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Om Dimension Dimension verkar som partner inom IT-infrastruktur vilket innebär att leverera kontinuerlig rådgivning och konsulttjänster avseende den bästa systemlösningen för kunden, drift och support samt leverans av hård- och mjukvara. Företagets långa erfarenhet och höga kompetens finns främst inom områden som datalagring, serversystem, säkerhet och katalogtjänster. Dimension har även specialister för utveckling och integration av tillämpningar inom telekomindustrin. Kunderna finns främst inom stat och kommun, bank & finans, telekom och media. Koncernen har cirka 180 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/30/20040130BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/30/20040130BIT00110/wkr0002.pdf

Show as PDF