Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Kompletterande information om ProAct IT Groups bud på Dimension

18:02 / 12 December 2003 Proact Press release

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Pressmeddelande 12 december 2003 Kompletterande information om ProAct IT Groups bud på Dimension ProAct IT Group AB (publ) offentliggjorde den 24 november ett bud på Dimension AB (publ). Affären skapar ett av Nordens ledande företag inom IT-infrastruktur. Det slutgiltiga prospektet förväntas offentliggöras i början på januari 2004. Teckningstiden kommer att vara 5 januari 2004 - 26 januari 2004. De ursprungliga bedömningarna av synergivinster och omstruktureringskostnader kvarstår. Synergierna bedöms kunna realiseras till årliga värden om cirka 20-25 Mkr med full resultatmässig årseffekt från räkenskapsåret 2005. Omstruktureringskostnader om cirka 30 Mkr kommer att som jämförelsestörande post belasta resultatet för första kvartalet 2004. Merparten av omstruktureringskostnaderna kommer att påverka kassaflödet under 2004. Den nya koncernens goodwillvärde väntas uppgå till 104 Mkr jämfört med 69 Mkr i den ursprungliga pressreleasen den 24 november 2003. Uppskjuten skattefordran har omvärderats i förvärvsbalansen. Bilaga: Balansräkning proforma Stockholm den 12 december 2003 ProAct IT Group AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: ProAct IT Group AB Henrik Holm Tel: 08-410 666 80 Om ProAct ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 270 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista Om Dimension Dimension verkar som partner inom IT-infrastruktur vilket innebär att leverera kontinuerlig rådgivning och konsulttjänster avseende den bästa systemlösningen för kunden, drift och support samt leverans av hård- och mjukvara. Företagets långa erfarenhet och höga kompetens finns främst inom områden som datalagring, serversystem, säkerhet och katalogtjänster. Dimension har även specialister för utveckling och integration av tillämpningar inom telekomindustrin. Kunderna finns främst inom stat och kommun, bank & finans, telekom och media. Koncernen har cirka 180 medarbetare och är verksam i Sverige, [REMOVED GRAPHICS]Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Bilaga BALANSRÄKNING PROFORMA Proforma Per 30 september 2003 Den nya (Mkr) ProAct Dimension Justeringar koncernen TILLGÅNGAR Goodwill 53,1 37,2 13,4 103,7 Immateriella 0,0 0,1 0,1 anläggningstillgångar Materiella 20,2 6,9 27,1 anläggningstillgångar Finansiella 1,1 0,1 1,2 anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 16,1 58,5 -31,6 43,0 Varulager 8,7 6,7 15,4 Fordringar 146,0 87,9 233,9 Likvida medel 1) 117,9 49,1 -29,9 137,1 Summa tillgångar 363,1 246,5 -48,1 561,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 180,4 113,9 -51,1 243,2 Minoritetsintresse 0,0 10,7 10,7 Avsättningar 5,0 24,0 29,0 Långfristiga skulder, 7,7 0,2 7,9 räntebärande skulder Kortfristiga skulder, icke- 170,0 97,7 3,0 270,7 räntebärande skulder Summa eget kapital och 363,1 246,5 -48,1 561,5 skulder Nyckeltal Soliditet, % 49,7 50,5 45,2 Nettokassa, Mkr 2) 110,2 48,9 129,2 Eget kapital per aktie, 19,13 3,69 20,25 SEK Sysselsatt kapital 188,1 114,1 251,1 1) Av Dimensions likvida medel avser 17,7 Mkr i de delägda bolagen i Baltikum. 2) Likvida medel minus räntebärande skulder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00890/wkr0002.pdf

Show as PDF