Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Extra bolagsstämma i ProAct IT Group AB (publ)

09:00 / 27 November 2003 Proact Press release

Extra bolagsstämma i ProAct IT Group AB (publ) Aktieägarna i ProAct IT Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2003 klockan 15.00 i bolagets lokaler med adress Djupdalsvägen 7 i Sollentuna. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 5 december 2003, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 11 december 2003 klockan 16.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress ProAct IT Group AB, Bolagsstämma, Box 466, 191 24 Sollentuna, per telefon 08-410 667 27 eller via e-post: bolagsstamma@proact.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 5 december 2003. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av minst en justeringsman 6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om nyemission av aktier 8. Stämmans avslutande Förslag till beslut Bakgrund Styrelsen har den 24 november 2003 offentliggjort ett offentligt erbjudande ("Erbjudandet") om förvärv av samtliga aktier i Dimension AB (publ) ("Dimension"). För aktieägare i Dimension som accepterar Erbjudandet erläggs vederlag enligt två alternativ: (i) För varje åttatal aktier i Dimension erbjuds en nyemitterad aktie i ProAct. För överskjutande aktier erhålls ett kontant belopp om 2,90 kronor per aktie Dimension. (ii) För varje aktie i Dimension erbjuds ett kontant belopp om 2,90 kronor. Kontantalternativet enligt (ii) kan sammanlagt högst uppgå till 29 872 044,50 kronor, vilket innebär att kontant vederlag enligt kontantalternativet kan högst utgå för motsvarande 1/3 av samtliga aktier i Dimension. Om överteckning sker av kontantalternativet kommer det antal aktier i Dimension som aktieägare anmält i kontantalternativet att reduceras proportionellt. För de aktier i Dimension som efter sådan reduktion inte omfattas av kontantalternativet erhålls nyemitterade aktier i ProAct enligt aktiealternativet enligt (i) ovan. Beslut om nyemission av aktier (punkt 7) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 2 575 176 kronor genom nyemission av högst 2 575 176 aktier, vardera på nominellt 1 krona. Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma ägare av aktier i Dimension. Teckning av aktier skall ske senast den 27 februari 2004, dock med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade aktier skall ske genom överlåtelse av aktier i Dimension, varvid varje helt åttatal aktier i Dimension ger rätt att teckna en aktie i ProAct IT Group AB. De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2003. Övrigt Bolagsstämmans beslut enligt punkten 7 är villkorat av att ProAct IT Group AB fullföljer Erbjudandet. Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbeslut jämte handlingar enligt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Djupdalsvägen 7 i Sollentuna från och med den 8 december 2003. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten. Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbeslut kommer även att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.proact.se. Sollentuna i november 2003 STYRELSEN ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031126BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031126BIT00810/wkr0002.pdf

Show as PDF