Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Group AB (publ) Kommuniké från ordinarie bolagsstämma 10 april 2002

17:16 / 10 April 2002 Proact Press release

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma 10 april 2002 ProAct IT Group AB höll bolagsstämma i bolagets lokaler, Djupdalsvägen 7 i Sollentuna, den 10 april kl. 15.00. Årsredovisningen godkändes av stämman som också, i enlighet med styrelsens förslag, beslutade att ingen utdelning kommer att lämnas. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och Verkställande direktör för räkenskapsåret 2001. Styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Henrik Holm, Franco Fedeli, Tomas Franzén och Dag Sehlin. Göran Atterwall, ledamot sedan 1994, hade avböjt omval. I enlighet med nomineringskommitténs förslag valdes Lars Grönberg till ny styrelseledamot. I nomineringskommittén har ingått Peter Rudman, Nordea Fonder, Mats Gustafsson, SEB Fonder, Håkan Telander, Carnegie Fonder samt styrelsens ordförande Henrik Holm. Henrik Holm valdes till styrelseordförande vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till stämman. Det beslöts att styrelsens arvode för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma skall uppgå till 600.000 kronor att fördela inom styrelsen. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Stämman fattade ett enhälligt beslut om att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna av sammanlagt högst 400 000 aktier mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 4,4 procent av kapital och röster vid fullt utnyttjande av bemyndigandet. Skälen till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets önskemål att möjliggöra företagsförvärv. Vid en emission som sker utan företrädesrätt för aktieägarna skall emissionskursen fastställas på marknadsmässiga villkor. Samtliga beslut var enhälliga. Styrelsen i ProAct IT Group AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Per-Arne Lundberg, CEO, ProAct IT Group Tel: +46 8 410 666 00, E-mail: itgroup@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall,Karlskrona och Zürich, med cirka 300 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/10/20020410BIT01200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/10/20020410BIT01200/wkr0002.pdf

Show as PDF