Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Bokslutskommuniké 2001

09:00 / 15 February 2002 Proact Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots detta haft en god utveckling relativt IT-branschen som helhet. Vissa delar av verksamheten har omstrukturerats för att ytterligare fokusera på kärnverksamheten. Tjänsteverksamheten har vuxit med 72% under året och bolag inom säkerhet och nät har nu etablerats i samtliga Nordiska länder. Fjärde kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 273,9 (257,2) MSEK, en ökning med 6% jämfört med ett mycket starkt fjärde kvartal föregående år. EBITA, exklusive omstruktureringskostnader på 7,5 MSEK, uppgick till 6,8 (18,6) MSEK. Likvida medel vid årets slut uppgick till 190,5 MSEK, en förbättring med 40 MSEK under det fjärde kvartalet. Året i sammandrag Nettoomsättningen exklusive realisationsvinst ökade 23% till 826,9 (670,7) MSEK. EBITA exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 7,4 (20,3) MSEK. Jämförelsestörande poster avser realisationsvinst från försäljning av verksamheten i ProAct Medical +21,0 MSEK samt omstruktureringskostnader -7,5 MSEK, netto +13,5 MSEK. Rörelsens intäkter uppgick till 847,9 (670,7) MSEK och resultat efter finansnetto uppgick till 10,1 (11,7) MSEK. En företrädesemission har tillfört bolaget netto 76,5 MSEK. Medelantal anställda under 2001 uppgick till 268 (201) personer. Antalet anställda har under året ökat med 66 personer och uppgick till 285 personer vid årets slut. Viktiga händelser under fjärde kvartalet Fortsatt satsning inom nät- och säkerhetsområdet i Norden genom etablering av ProAct NetWorking i Danmark. Ett flertal större affärer, bland annat RIT2000 och Statoil i Norge, Tele2, Ericsson och GE Medical i Sverige samt kantonsjukhuset i Basel. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området lagring och säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Schweiz och Sverige, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Linköping, Lund, Sundsvall, , samt Zürich, med 285 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00240/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00240/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Show as PDF