Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport andra kvartalet april - juni 2001

10:01 / 21 August 2001 Proact Press release

DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april - juni 2001 Hög tillväxt trots svagare marknad Perioden i sammandrag · Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 250,2 (173,5) MSEK och omsättningen under första halvåret uppgick till 418,4 (286,1) MSEK. Av rörelsens intäkter och resultat är 21,0 MSEK att hänföra till realisationsvinst från försäljningen av verksamheten i ProAct Medical AB under andra kvartalet. · Andra kvartalets rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 25,0 (8,6) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21,4 (6,3) MSEK. Första halvårets EBITA uppgick till 29,4 (3,5) MSEK och EBIT uppgick till 22,3 (-1,2) MSEK. · Omsättning exklusive realisationsvinst uppgick för andra kvartalet till 229,2 (173,5) MSEK, en ökning med 32% och för första halvåret till 397,4 (286,1) MSEK, en ökning med 39%. EBITA exklusive realisationsvinst uppgick för andra kvartalet till 4,0 (8,6) MSEK och för första halvåret till 8,4 (3,5) MSEK. · Medelantal anställda uppgick för delårsperioden till 259 (189) personer. Viktiga händelser under rapportperioden april-juni · Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna tillför bolaget netto 76,5 MSEK; bolaget har en god finansiell ställning med likvida medel uppgående till 178,0 MSEK. · Ny verksamhet i Finland och Norge inom nät och säkerhet stärker tjänsteportföljen inom infrastruktur. · Förvärv av schweiziska integratören TNC Storage Consultants AG medför första etableringen utanför Norden. · Försäljning av verksamheten i ProAct Medical AB till GE Medical medför en realisationsvinst på 21,0 MSEK före skatt. · En viss återhållsamhet med IT-investeringar och längre säljcykler påverkar IT-marknaden negativt. Det grundläggande området infrastruktur och därmed ProActs verksamhet påverkas dock i lägre grad än branschen i övrigt. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området lagring och säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Schweiz och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Sundsvall, Lund, Karlskrona samt Zürich, med cirka 270 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Marknad och ProActs roll ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget har cirka 270 anställda och är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Schweiz och Sverige. ProAct arbetar framförallt med medelstora och stora företag och organisationer. Bland annat utbredningen av Internet och allt mer affärsverksamhet på nätet ställer ökade krav på hög säkerhet, åtkomst till information, korta svarstider och hög tillgänglighet 24 timmar om dygnet, året runt. ProActs kompetens och systemlösningar efterfrågas i allt högre grad av såväl traditionella kunder som kundgrupper inom den s k nya ekonomin. En säker infrastruktur består bl a av datalagring, säkerhet, nät och närliggande funktioner för ökad prestanda och tillgänglighet, detta oberoende av vilken typ av servrar och tillämpningar som används. Infrastrukturen byggs utifrån tre perspektiv: Volym - en infrastruktur skall kunna hantera växande informationsvolymer utan driftstörningar eller överraskande problem med utbyggnad Värde - en infrastruktur skall byggas utifrån det värde informationen och tillgängligheten av informationen har för verksamheten Kostnad - en infrastruktur skall kunna hanteras av verksamheten på sådant sätt att driftskostnaderna inte ökar när informationsvolymer och systemutnyttjandet ökar Marknaden för säker infrastruktur växer snabbt, uppskattningsvis 30-40% per år. Andra kvartalet 2001 Omsättningen under kvartal två uppgick till 250,2 MSEK (173,5) en ökning med 44% jämfört med andra kvartalet föregående år. Omsättning exklusive effekt från försäljningen av verksamheten i ProAct Medical uppgick till 229,2 MSEK vilket innebär en ökning med 32%. Andra kvartalets rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 25,0 (8,6) MSEK. EBITA exklusive realisationsvinst uppgick till 4,0 (8,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 21,4 (6,3) MSEK och rörelseresultat exklusive realisationsvinst uppgick till 0,4 (6,3) MSEK. Prispress på större projekt har under kvartalet inneburit en viss marginalminskning. Under kvartal två har även satsningar för fortsatt expansion gjorts vilket har medfört ökade kostnader. ProActs verksamhet har under andra kvartalet mött en marknad som påvisar en viss återhållsamhet med IT-investeringar och längre säljcykler som generellt påverkar IT-marknaden negativt. Det grundläggande området infrastruktur och därmed ProActs verksamhet har dock påverkats i lägre grad än branschen i övrigt. I detta marknadsläge har ProActs tjänsteförsäljning utvecklats mycket positivt medan viss tröghet noterats inom nya systemprojekt. Dock är avvikelserna gentemot tidigare verksamhetsår inte betydande. Ur den löpande verksamheten kan följande större affärer under rapportperioden nämnas: Ericsson Global IT Services - konsolidering av datalagring genom feltolerant system baserat på Network Attached Storage (NAS). Emerson Energy Systems - installation av ny säkerhetslösning i Sverige. Lindövarv - lagringslösningar enligt NAS-teknik har implementerats tillsammans med Odense Steel Shipyard. Motorola - infrastruktur för programutveckling. NRK, Norska Radio och TV - backuplösning för konsolidering av säkerhetskopiering från ett större antal servrar. SCA - konsolidering av datalagring med ett system baserat på SAN-teknik. Statoil - installation av lagringslösningar baserade på NAS på Statoils större kontor i Norden har genomförts under perioden till ett värde av drygt 25 MNOK. Waasan Laainin Puhelin - design av nät och säkerhetslösning samt förbättrade tillgänglighet för användarna genom införande av NetCache för content management. ProAct har breddat samarbetet med Alteon Websystems, som är en del av Nortel, genom att teckna ett nordiskt avtal. Produkterna från Alteon Websystems används främst för att tillse att system klarar av höga belastningar utan att användarna påverkas av långa svarstider. Ett antal projekt har genomförts där Alteons produkter ingår. Under det andra kvartalet har nyetableringar i Finland och Norge gjorts inom nätverk-, säkerhet- och övervakningsområdet. ProAct har också vidgat sitt geografiska verksamhets-område genom förvärv av TNC Storage AG i Zürich, Schweiz. ProActs ägarandel i de tre nya bolagen är 70%. I Sverige har ett nytt försäljningskontor öppnats i Karlskrona, en IT- och telekomintensiv region. Verksamheten i ProAct Medical AB har sålts till GE Medical med en realisationsvinst från försäljningen på 21,0 MSEK före skatt. Affären innefattar också ett samarbetsavtal där ProAct tillhandahåller infrastruktur och tjänster till GE Medical för digitala bildarkiv (PACS) inom sjukvården. Detta innebär att ProActs affärsmöjligheter för infrastruktur inom sjukvårdssektorn ökar i hela Norden. Första halvåret 2001 Rörelsens intäkter uppgick för delårsperioden till 418,4 MSEK, en ökning med 46% jämfört med första halvåret föregående år. ProActs nettoomsättning exklusive realisationsvinst uppgick till 397,4 MSEK (286,1) en ökning med 39% jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten fördelar sig med 33% organisk tillväxt och 6% förvärvad tillväxt. Orderstocken uppgick den 1 juli till 25 (22) MSEK. Av den totala omsättningen uppgick tjänsteintäkterna till 117,9 (62,7) MSEK, en ökning med 55,2 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Tjänsternas andel av nettoomsättningen uppgår till 30% (22%) för första halvåret. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA), justerat för realisationsvinst från försäljningen av verksamheten i ProAct Medical AB, uppgick till 8,4 (3,5) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 1,3 (- 1,2) MSEK. Detta innebär ett positivt trendbrott då årets första två kvartal tidigare år normalt har redovisat negativt resultat. Valutaförändringar har endast haft en marginell inverkan på omsättning och resultat under delårsperioden. Den ekonomiska utvecklingen - rullande 12 månader Nettoomsättningen för den senaste rullande 12-månaders perioden uppgick till 782,0 MSEK jämfört med 528,4 MSEK för samma period föregående år, en tillväxt med 48%. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar för den senaste rullande 12- månaders perioden, justerat för realisationsvinst försäljning av verksamheten i ProAct Medical AB, uppgick till 25,2 (11,3) MSEK vilket motsvarar EBITA på 3,2% (2,1%). Trots rådande marknadssituation uppvisar bolaget en förbättrad EBITA-marginal. [REMOVED GRAPHICS] Den årliga genomsnittliga omsättningstillväxten överstiger 80% de senaste fem åren. Finansiell ställning Den finansiella ställningen är god. Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 178,0 MSEK. Beviljad kreditram uppgick till 54,5 MSEK varav 20,5 MSEK har utnyttjats. Koncernen redovisar en soliditet på 48% jämfört med 37% vid periodens början. Under rapportperioden har en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna genomförts. Emissionen fulltecknades och tillförde bolaget 1.501.218 aktier och 82,6 MSEK före emissionskostnader. Netto tillfördes bolaget 76,5 MSEK. Varje aktieägare har således kunnat teckna 1 ny aktie per 5 gamla aktier till teckningskursen 55 kronor. Det totala antalet aktier efter genomförd emission är 9.032.312. Emissionslikviden kommer att användas för kompletterande förvärv, organisk expansion, satsningar på utveckling av avancerade tjänster samt finansiering av ett ökande rörelsekapitalbehov till följd av den snabba tillväxten. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till 13,0 (12,0) MSEK. Koncernens investeringar avser i huvudsak expansionsinvesteringar och uppgick under delårsperioden till 22,8 MSEK, varav 10,5 MSEK avser investeringar i aktier och andelar och 12,3 MSEK avser investeringar i inventarier. Totala skulder uppgår till 289,6 MSEK varav 20,8 MSEK är räntebärande och 268,8 MSEK är icke-räntebärande. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under delårsperioden uppgick till 8,2 (7,3) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 1,2 (0,1) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 170,3 (25,5) MSEK inklusive svenska dotterbolags likvida medel på centralkonto. Av totala likvida medel har 114,4 (11,8) MSEK placerats i korta räntebärande papper. Moderbolagets investeringar uppgick till 0,8 MSEK under delårsperioden och avser i sin helhet investering i aktier och andelar. Optionsprogram Under våren har ett teckningsoptionsprogram genomförts riktat till nyanställda samt nyckelpersoner inom ProAct-gruppen i Norden. Den genomförda företrädesemissionen föranleder omräkning av optionsprogrammen. Efter omräkning berättigar varje option till teckning av 1,08 aktier till en teckningskurs om 173,70 kronor. Programmet löper fram till den 31 maj 2004 med teckningstid under maj 2004. Deltagandet bland nyckelpersoner blev mycket högt medan intresset från övriga medarbetare varit relativt lågt. Med anledning av nyemissionen omräknas även tidigare utgivna optionsprogram. För teckningsoptionsprogram 1999/2002 som löper fram till den 30 juni 2002 har ny teckningskurs fastställts till 54,80 kronor. För teckningsoptionsprogram 2000/2002 som löper fram till den 29 november 2002 har ny teckningskurs fastställts till 152,30 kronor. För båda programmen berättigar varje option rätt till nyteckning av 1,08 aktier efter omräkning. Personal Antalet medarbetare i koncernen var vid periodens utgång 269 personer jämfört med 219 personer vid årets början. Under andra kvartalet har 35 personer nyanställts. Personalomsättningen är låg. Medelantalet anställda uppgick för delårsperioden till 259 (189) personer, en ökning med 37%. Viktiga händelser efter perioden ProAct NetWorking AB startar verksamhet i Göteborg med en grupp bestående av konsulter och säljare. Framtidsutsikter ProAct verkar på ett av IT-marknadens mest snabbväxande segment med en hittillsvarande tillväxt på 30-40% per år. Bolagets mål är att ytterligare befästa sin marknadsledande ställning som specialist och fristående integratör i Norden. Den finansiella målsättningen för år 2001 är en omsättningstillväxt överstigande marknadstillväxten med betydande resultatförbättringar. Med hänsyn till det osäkra marknadsklimatet är dock framtidsutsikterna svårare att bedöma än tidigare år. Kommande informationstillfällen Kvartalsrapport juli - september 2001 25 oktober 2001 Bokslutskommuniké 2001 15 februari 2002 Sollentuna den 21 augusti 2001 ProAct IT Group AB (publ) Per-Arne Lundberg VD, Koncernchef För ytterligare information vänligen kontakta Per-Arne Lundberg, VD Telefon: 08-410 666 00 e-post: itgroup@proact.se www.proact.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/21/20010821BIT00240/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/21/20010821BIT00240/bit0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF