Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Groups nyemission fulltecknad

13:45 / 26 June 2001 Proact Press release

ProAct IT Groups nyemission fulltecknad ProAct IT Group AB (publ) har under maj och juni genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Intresset för nyemissionen har varit mycket stort och hela emissionen tecknades. Emissionen har letts av Handelsbanken Investment Banking. Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare är nu fulltecknad och tillför 1 501 218 aktier och 82,6 MSEK före emissionskostnader. Varje aktieägare har således kunnat teckna 1 ny aktie per 5 gamla aktier till teckningskursen 55 kronor. Det totala antalet aktier i bolaget efter genomförd emission är 9 007 312. Emissionslikviden kommer att användas till finansiering av ProActs fortsatta expansion och tillväxt. ProAct eftersträvar en god finansiell handlingsberedskap för den fortsatta expansionen, organisk och via förvärv. Emissionslikviden planeras komma att disponeras för: ·Genomförande av kompletterande förvärv inom intressanta områden som stärker ProActs position, där kontanta medel kan utgöra hela eller delar av förvärvslikviden. ·Organisk expansion såsom etablering på nya orter och nya geografiska marknader samt utveckling av befintlig verksamhet. ·Nya satsningar på utveckling av avancerade tjänster. ·Den fortsatt starka tillväxten kräver investeringar men även ökat rörelsekapital till följd av ProActs kraftiga expansion och ökade omsättning. "Mot bakgrund av det instabila aktiemarknadsklimat som varit under våren, känns det mycket tillfredsställande med full anslutningsgrad i emissionen inför ProActs framtida expansion och tillväxt" säger Henrik Holm, styrelseordförande i ProAct. Optionsprogram 2001 I enlighet med beslut fattat vid ordinarie bolagsstämma i ProAct den 18 april 2001 har bolaget genomfört ett teckningsoptionsprogram riktat till nyanställda samt nyckelpersoner inom ProAct-gruppen i Norden. Optionspremien uppgår till 10,60 kronor per option och teckningskurs före omräkning var 187 kronor. Efter omräkning, föranledd av nyemissionen, berättigar varje option till teckning av 1,08 aktier till en teckningskurs om 173,70 kronor. Programmet löper fram till den 31 maj 2004 med teckningstid under maj 2004. Deltagandet bland nyckelpersoner blev mycket högt medan intresset från övriga medarbetare varit relativt lågt. Tidigare utgivna optionsprogram Med anledning av nyemissionen omräknas även tidigare utgivna optionsprogram. För teckningsoptionsprogram 1999/2002 som löper fram till den 30 juni 2002 har ny teckningskurs fastställts till 54,80 kronor. För teckningsoptionsprogram 2000/2002 som löper fram till den 29 november 2002 har ny teckningskurs fastställts till 152,30 kronor. För båda programmen berättigar varje option rätt till nyteckning av 1,08 aktier efter omräkning. För ytterligare information kontakta: Per-Arne Lundberg, CEO, ProAct IT Group AB, tel +46 (0)8 410 666 80, e- post per.arne.lundberg@proact.se eller Henrik Holm, styrelseordförande, tel +46 (0)8 410 666 00, e-post henrik.holm@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall, Karlskrona och Zürich, med cirka 260 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/26/20010626BIT00550/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/26/20010626BIT00550/bit0002.pdf

Show as PDF