Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Drygt 15 procent av ProActs förestående nyemission placerad till större svenska och utländska institutioner

10:04 / 23 May 2001 Proact Press release

Drygt 15 procent av ProActs förestående nyemission placerad till större svenska och utländska institutioner Stort intresse från svenska och utländska institutioner när större ägares och vissa medarbetares teckningsrätter placerades. Transaktionen sker i samband med och som ett led i den förestående företrädesemissionen. Placeringen har inriktats på att bredda det institutionella ägandet i bolaget och har skett genom ett anbudsförfarande. Henrik Holm, Marit Fagervold, Kåre Gilstring, Rolf Arbenius, Per Molund och vissa medarbetare med större innehav har, av privatekonomiska skäl, sålt 1 173 750 teckningsrätter inför den förestående nyemissionen, motsvarande 234 750 aktier eller 15,6 procent av kapital och röster. "Det är bra för bolaget att det institutionella ägandet breddats genom att flera svenska och utländska institutioner valt att öka sitt ägande eller gå in som nya ägare i ProAct", säger Henrik Holm, styrelseordförande i ProAct. ProAct genomför en nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna vilka för varje femtal gamla aktier äger rätt att teckna en ny aktie i ProAct. Teckningstiden är den 28 maj - 19 juni 2001 och teckningskursen är 55 kronor per aktie. Emissionslikviden i den förestående nyemissionen kommer att uppgå till 82,6 MSEK vilket kommer användas till finansiering av ProActs fortsatta expansion och tillväxt. ProAct eftersträvar en god finansiell handlingsberedskap för den fortsatta expansionen, organisk och via förvärv. Emissionslikviden planeras komma att disponeras för: · Genomförande av kompletterande förvärv inom intressanta områden som stärker ProActs position, där kontanta medel kan utgöra hela eller delar av förvärvslikviden. · Organisk expansion såsom etablering på nya orter och nya geografiska marknader samt utveckling av befintlig verksamhet. · Nya satsningar på utveckling av avancerade tjänster. · Den fortsatt starka tillväxten kräver investeringar men även ökat rörelsekapital till följd av ProActs kraftiga expansion och ökade omsättning. Handelsbanken Investment Banking är exklusiv finansiell rådgivare och emissionsbank. Prospekt finns tillgängligt på ProActs huvudkontor och hemsida, www.proact.se, samt på Handelsbankens kontor. För ytterligare information kontakta Henrik Holm; tel: +46 733 56 66 80, e-post itgroup@proact.se Internet: www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Karlskrona, med cirka 250 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/23/20010523BIT00150/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/23/20010523BIT00150/bit0002.pdf

Show as PDF