Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Kvartalsrapport för perioden januari - mars 2001

10:11 / 27 April 2001 Proact Press release

KVARTALSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2001 Ökad lönsamhet och fortsatt stark tillväxt Perioden i sammandrag · Omsättningen uppgick till 168,2 (112,6) MSEK, en ökning med 49% jämfört med första kvartalet föregående år. Tjänsteförsäljningen har dubblerats. · Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 4,4 (-5,1) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,9 (-7,5) MSEK. · Medelantal anställda uppgick för perioden till 240 (184) personer. · Viktiga händelser under perioden · Betydande affärer inom säker infrastruktur för Ericsson Radio Systems, com hem samt Statoil. · Nordiskt samarbetsavtal med Hitachi Data Systems stärker ProAct på den snabbväxande SAN-marknaden i Norden. · Förvärv av verksamheten i Combinator IT AB, ett renodlat konsultföretag med god lönsamhet och cirka 20 anställda. · Per-Arne Lundberg ny verkställande direktör och koncernchef i ProAct IT Group AB. Henrik Holm utses till arbetande styrelseordförande. · Viktiga händelser efter periodens utgång · Försäljning av verksamheten i ProAct Medical AB med en reavinst på cirka 20 MSEK före skatt. · Styrelsebeslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna under andra kvartalet. · Etablering av försäljningskontor i den IT- och telekomintensiva Karlskrona-regionen. · ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området lagring och säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Sundsvall samt Lund, med cirka 250 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Marknad och ProActs roll ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget som har cirka 250 anställda är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige. ProAct arbetar framför allt med medelstora och stora företag och organisationer. Utbredningen av Internet och ökad affärsverksamhet på nätet ställer ökade krav på hög säkerhet, åtkomst till information, korta svarstider och hög tillgänglighet 24 timmar om dygnet, året runt. ProActs kompetens och systemlösningar efterfrågas i allt högre grad av såväl traditionella kunder som kundgrupper inom den s.k nya ekonomin. En säker infrastruktur består bl a av datalagring, säkerhet, nät och närliggande funktioner för ökad prestanda och tillgänglighet. Infrastruktur utgör ett fundament för verksamhetskritiska tillämpningar. Marknaden för säker infrastruktur växer mycket snabbt, uppskattningsvis 30-40% per år. Den ekonomiska utvecklingen under perioden ProActs nettoomsättning för årets första tre månader uppgick till 168,2 MSEK (112,6) en ökning med 49% jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten fördelar sig med 44,5% organisk tillväxt och 4,5% förvärvad tillväxt. Orderstocken uppgick den 1 april till drygt 54 MSEK. Liksom tidigare år visar försäljningen säsongsvariationer därför att kunderna fortfarande i hög utsträckning är budgetstyrda. Årets första och tredje kvartal medför relativt sett lägre intäkter än det andra och fjärde kvartalet. Av den totala omsättningen uppgick tjänsteintäkterna till 57,6 (28,6) MSEK en ökning med 29,0 MSEK eller 101% jämfört med motsvarande period föregående år. Tjänsternas andel av omsättningen har ökat avsevärt och uppgår till 34% för första kvartalet innevarande år - i linje med en medveten strävan att öka tjänsteinnehållet i erbjudandet till kunderna. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 4,4 (- 5,1) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 0,9 (-7,5) MSEK. Detta innebär ett positivt trendbrott då årets första kvartal tidigare år normalt har redovisat negativt resultat. Bolagets fasta kostnader är till största delen jämnt fördelade över året. Försäljningens säsongsvariation medför att bolaget historiskt redovisat bättre resultat i kvartal två och fyra än i kvartal ett och tre. revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00280/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00280/bit0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF