Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Kommuniké från Bolagsstämma 18 april 2001

17:58 / 18 April 2001 Proact Press release

ProAct IT Group Kommuniké från Bolagsstämma 18 april 2001 ProAct IT Group AB (publ) höll ordinarie bolagsstämma onsdagen den 18 april kl. 15.00 i bolagets lokaler, Djupdalsvägen 7, Sollentuna. Årsredovisning och revisionsberättelse framlades för stämman och resultat- och balansräkningar fastställdes. Stämman beslutade om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, varvid ingen utdelning kommer att lämnas. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och Verkställande Direktör för räkenskapsåret 2000. Styrelse Det beslöts att styrelsen skall ha 5 ledamöter. Till ledamöter utsågs Göran Atterwall, Franco Fedeli, Tomas Franzén, Dag Sehlin och Henrik Holm genom omval. Kåre Gilstring, ledamot sedan 1994, hade avböjt omval. Henrik Holm valdes till styrelseordförande vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till stämman. Det beslöts att styrelsens arvode för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma skall uppgå till 500.000 kronor. Emissionsbemyndigande Stämman fattade ett enhälligt beslut om att bemyndiga Styrelsen att, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Motivet till nyemissionen är att ProAct IT Group AB vill ha en god finansiell handlingsberedskap för den fortsatta expansionen, organiskt och via förvärv. Emission skall ske med ett belopp av maximalt 100 miljoner kronor. Stämman beslutade vidare enhälligt att, längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, bemyndiga Styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 400 000 aktier genom kontant betalning, kvittning eller mot apportegendom. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka fem procent av kapital och röster vid fullt utnyttjande av bemyndigandet. Skälen till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets önskemål att möjliggöra företagsförvärv samt skapa ett flexibelt alternativ för finansiering av rörelsen i samband med den fortsatta expansionen. Vid en emission som sker utan företrädesrätt för aktieägarna skall emissionskursen fastställas under marknadsmässiga former. Emission av skuldebrev förenade med optionsrätter Stämman beslutade enhälligt att bifalla Styrelsens förslag om utgivning av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier samt godkänner överlåtelse av optionsrätter till anställda på följande huvudsakliga villkor. A. Skuldebrev om nominellt högst 1 500 kronor förenade med högst 150 000 optionsrätter till nyteckning skall - för vidareöverlåtelse av optionsrätter till anställda i enlighet med B nedan - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt äga tecknas av ProAct Datasystem AB (helägt dotterbolag till ProAct IT Group AB). Skuldebrev skall emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp jämte en överkurs motsvarande bedömt marknadsvärde av optionerna. Med varje skuldebrev skall följa 100 optionsrätter. Varje optionsrätt skall berättiga till nyteckning av en aktie under perioden från och med den 1 maj 2004 till och med den 31 maj 2004 till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till ca 170 procent av den genomsnittliga noterade betalkursen under perioden från och med den 2 maj till och med den 8 maj 2001. B. ProAct Datasystem AB skall, efter teckning av skuldebrev förenade med optionsrätter, skilja av optionsrätterna och överlåta högst 150 000 optionsrätter till cirka 120 medarbetare i ProAct-koncernen i Sverige, Norge, Finland och Danmark som inte deltagit i tidigare optionsprogram i ProAct (kategori A) samt dels till cirka 10 nyckelpersoner (kategori B). Personer i kategori A skall äga rätt att anmäla sig för köp av högst 2.000 optioner vardera och garanteras tilldelning av 1.000 optioner vardera. Personer i kategori B skall äga rätt att anmäla sig för köp av högst 10.000 optioner vardera och garanteras tilldelning av mellan 3.000 och 10.000 optioner vardera. Priset för optionerna skall vara marknadsmässigt och fastställas av Handelsbanken Investment Banking. ProAct Datasystem AB skall vidare äga rätt att överlåta optioner som icke överlåtits i nyss nämnda erbjudande till framtida anställda i koncernen, varvid anställd får förvärva högst 10.000 optioner. Överlåtelser skall därvid ske till marknadsmässigt pris, som skall fastställas av oberoende värderingsinstitut vid tidpunkten för överlåtelse. Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de berörda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Optionsprogrammet bedöms vara av väsentlig betydelse för att kunna behålla och nyrekrytera kompetent personal. Erbjudandet är därför fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare. Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande av optionsrätter med 150 000 kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av optionsrätter motsvarar ca 2 procent av kapital och röster samt inklusive sedan tidigare utestående optionsrätter ca 9 procent av kapital och röster. Fullständiga handlingar avseende ovanstående ärenden finns hos bolaget. Styrelsen för ProAct IT Group AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta Marita Flodström Hellsten, CFO, ProAct IT Group AB, tfn 08-410 666 81 eller e-post itgroup@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall samt Karlskrona, med drygt 240 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/18/20010418BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/18/20010418BIT00970/bit0001.pdf

Show as PDF