Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Bokslutskommuniké 2000

08:36 / 15 February 2001 Proact Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 1 januari - 31 december Stark tillväxt med positivt resultat Fjärde kvartalet ·Mycket stark omsättningstillväxt i fjärde kvartalet, omsättningen uppgick till 257,2 (133,9) MSEK en ökning med 92%. ·Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick under kvartalet till 18,7 (7,1) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 15,9 (5,4) MSEK. · Året i sammandrag ·Fortsatt stark tillväxt, omsättningen för året uppgick till 670,7 (438,9) MSEK, en ökning med 53%. · Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 20,3 (8,7) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 10,3 (2,4) MSEK. ·Den 1 januari förvärvas NMG Holding AB. Verksamheten omfattar 10 personer och omsätter ca 30 MSEK på årsbasis. Genom förvärvet förstärker ProAct sin kompetens inom Storage Area Networks (SAN). ·ProAct har ytterligare stärkt sin ställning som marknadsledande integratör i Norden inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. ·Förstärkt satsning på tjänsteverksamhet och etablering av Storage Service Provider, SSP, säker datalagring som en tjänst på nätet. · Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång ·Förvärv av verksamheten i Combinator IT AB, ett renodlat konsultföretag med god lönsamhet och drygt 20 anställda. · ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 240 personer i februari 2001. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. Marknad och ProActs roll ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget som har 240 anställda är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige och arbetar framför allt med medelstora och stora företag och organisationer. Utbredningen av Internet och ökad affärsverksamhet på nätet ställer ökade krav på hög säkerhet, åtkomst till information, korta svarstider och hög tillgänglighet 24 timmar om dygnet, året runt. ProActs kompetens och systemlösningar efterfrågas i allt högre grad av såväl traditionella kunder som kundgrupper inom den s k nya ekonomin. En säker infrastruktur består bl a av datalagring, säkerhet, nät och närliggande funktioner för ökad prestanda och tillgänglighet. Infrastruktur utgör ett fundament för verksamhetskritiska tillämpningar. Marknaden växer mycket snabbt, uppskattningsvis 30-40% per år, inom detta grundläggande och branschoberoende område, säker infrastruktur. Fjärde kvartalet 2000 ProAct redovisar ett starkt fjärde kvartal. Nettoomsättning ökade med 92% till 257,2 (133,9) MSEK och rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 18,7 (7,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 15,9 (5,4) MSEK. Verksamheten har utvecklats mycket positivt under fjärde kvartalet med ett stort antal affärer i Norden. Större system projekt har under kvartalet genomförts för bland andra Ericsson Software Technology, Telia, Nokia, Sema Group, Xpedio, Elanders samt norska Chello Broadband. Det starka fjärde kvartalet är i linje med den tydliga säsongsvariation som redovisats tidigare år. Bolagets omsättning har historiskt varierat med ett ungefärligt 40/60-förhållande under första respektive andra halvåret. I tillägg till detta är årets andra och fjärde kvartal normalt starkare än de första och tredje kvartalen. Bolagets resultatgenerering är normalt stark under årets andra kvartal och mycket stark under årets fjärde kvartal. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00120/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00120/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Show as PDF