Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport

10:00 / 25 October 2001 Proact Press release

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET juli - september 2001 Osäker marknad påverkar ProAct Perioden i sammandrag Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 155,6 (127,4) MSEK, en ökning med 22% Tredje kvartalets rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till -7,8 (-1,8) MSEK. Nettoomsättningen uppgick för tre kvartal till 553,0 (413,5) MSEK, en ökning med 34% och EBITA exklusive realisationsvinst uppgick till 0,6 (1,7) MSEK. Förbättrat EBITA-resultat på rullande 12 månader 2,4% (1,6%) trots rådande marknadssituation. Fortsatt god utveckling av tjänsteintäkter ger en förbättrad position trots återhållsamhet med systeminvesteringar. Medelantal anställda uppgick för delårsperioden till 262 (197) personer. Under rapportperioden har det tillkommit 11 anställda. Antalet anställda har ökat med 61 personer sedan årets början och uppgår nu till 280 personer. ProAct har för resten av året en mycket restriktiv hållning till nyrekrytering. Viktiga händelser under rapportperioden juli-september Återhållsamhet med IT-investeringar och längre säljcykler påverkar IT- marknaden och ProAct negativt. Fortsatt satsning inom nätverk- och säkerhetsområdet i väst- och sydsverige genom att ProAct NetWorking AB öppnar kontor i Göteborg. Verksamheten i ProAct Media Technology omstruktureras. Under fjärde kvartalet förväntas engångsnedskrivningar i storleksordningen 5-7 MSEK. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området lagring och säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Schweiz och Sverige, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Sundsvall, Lund, Karlskrona samt Zürich, med cirka 280 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Marknad och ProActs roll ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget har 280 anställda och är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Schweiz och Sverige. ProAct arbetar framförallt med medelstora och stora företag och organisationer. Bland annat utbredningen av Internet och allt mer affärsverksamhet på nätet ställer ökade krav på säkerhet, åtkomst till information, korta svarstider och hög tillgänglighet 24 timmar om dygnet, året runt. ProActs kompetens och systemlösningar efterfrågas av kunder i alla branscher. En säker infrastruktur består bl a av datalagring, säkerhet, nät och närliggande funktioner för ökad prestanda och tillgänglighet, detta oberoende av vilken typ av servrar och tillämpningar som används. Infrastrukturen byggs utifrån tre perspektiv: Volym - en infrastruktur skall kunna hantera växande informationsvolymer utan driftstörningar eller överraskande problem vid utbyggnad. Värde - en infrastruktur skall byggas utifrån det värde informationen och tillgängligheten av informationen har för verksamheten. Kostnad - en infrastruktur skall kunna hanteras av verksamheten på sådant sätt att driftskostnaderna inte ökar när informationsvolymer och systemutnyttjandet ökar. I ett marknadsläge där kunderna i allt högre grad tvingas att fokusera på sina driftkostnader blir detta viktigt och investeringar i områden som backup- och storagekonsolidering ger snabb återbetalning. Marknaden för säker infrastruktur växer snabbare än IT-marknaden i allmänhet. Baserat på nya marknadsanalyser för vissa delmarknader bedömer ProAct att marknadstillväxten för närvarande är 15-20%. Tredje kvartalet 2001 Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 155,6 (127,4) MSEK, en ökning med 22% jämfört med tredje kvartalet föregående år varav 12% är organisk tillväxt. Av kvartalets omsättning uppgick tjänsteintäkterna till 59,7 (33,6) MSEK, en ökning med 26,1 MSEK jämfört med tredje kvartalet föregående år. Tjänsternas andel av nettoomsättningen uppgår i tredje kvartalet till 38% (26%). Tredje kvartalets rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till -7,8 (-1,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -11,6 (- 4,4) MSEK. ProActs verksamhet har under tredje kvartalet mött en marknad som visar återhållsamhet med IT-investeringar och längre säljcykler. Detta påverkar ProAct negativt. I detta marknadsläge har ProActs tjänsteförsäljning fortsatt att utvecklas positivt. Tröghet noteras främst inom nya systemprojekt med lägre systemförsäljning än förväntat under tredje kvartalet. Detta gäller delar av de svenska och finska marknaderna. Trots de svaga marknadsförutsättningarna ligger systemförsäljningen under det tredje kvartalet vid samma nivå som föregående år. Åtgärder har vidtagits för att möta den lägre försäljningen bland annat genom omfördelning av säljresurser mellan olika kundsegment. De tidigare i år initierade aktiviteterna för att öka effektiviteten har till viss del redan givit effekt. ProAct har för resten av året en mycket restriktiv hållning till nyrekrytering. Dessutom genomförs en översyn av alla kostnader och som del av detta har ProAct Media Technologys kontor i Stockholm avvecklats och medarbetarna flyttat till Sollentunakontoret. Under det tredje kvartalet har fortsatt satsning på nätverk- och säkerhetsområdet i väst- och sydsverige gjorts genom att ProAct NetWorking AB öppnar kontor i Göteborg. Följande större affärer under rapportperioden kan nämnas: Bluewin - backup/restore lösning för schweizisk Internet portal. Ericsson Software Technology AB - datalagring- och infrastrukturlösning baserad på Network Attached Storage (NAS) för utbyggnad av bolagets utvecklingsmiljö ClearCase. Föreningssparbanken - strategiskt avtal om support och driftsstöd avseende kundens Internetmiljö. Siemens - infrastruktur för SAP-lösning och hosting services avseende datalagring för stora företag i Finland. SP2, Danmarks största prepressföretag - datalagringslösning (Storage Area Network, SAN) för att lagra och administrera stora bilddatabaser banar vägen för ASP och e-handel i den grafiska branschen. Norska Statnett - leverans av ett kombinerat backup/restore- och lagringssystem. Norska Statoil - fortsatt utbyggnad av tidigare levererad NAS-lösning. WM-Data Scania AB - utbyte av hela den befintliga plattformen för backup/restore i bolagets alla IT-miljöer. Lösningen utgör en del av bolagets framtida SAN-lösning. ProAct leverar projektledning, installation och leverans av maskin- och programvaror samt ansvarar fortlöpande för service och support. [REMOVED GRAPHICS] Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 155,6 (127,4) MSEK, en ökning med 22%. Nettoomsättningen exklusive realisationsvinst uppgick under delårsperioden till 553,0 MSEK (413,5) en ökning med 34% jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperioden januari - september 2001 Rörelsens intäkter uppgick för delårsperioden till 574,0 (413,5) MSEK, en ökning med 39% jämfört med motsvarande period föregående år. Av rörelsens intäkter och resultat är 21,0 MSEK att hänföra till realisationsvinst från försäljningen av verksamheten i ProAct Medical AB under andra kvartalet. ProActs nettoomsättning exklusive realisationsvinst uppgick till 553,0 MSEK (413,5) en ökning med 34% jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten fördelar sig på 27% organisk tillväxt och 7% förvärvad tillväxt. Orderstocken uppgick den 1 oktober till 27 (30) MSEK. Av den totala omsättningen uppgick tjänsteintäkterna till 177,6 (96,3) MSEK, en ökning med 81,3 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Tjänsternas andel av nettoomsättningen uppgår till 32% (23%) för delårsperioden och har ökat med 84% jämfört med motsvarande period föregående år. Detta är i linje med ambitionen att öka tjänsteverksamheten. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA), justerat för realisationsvinst från försäljningen av verksamheten i ProAct Medical AB, uppgick till 0,6 (1,7) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -10,3 (-5,6) MSEK. ProAct har under året expanderat, dels genom satsning på affärsutveckling där tre nya bolag etablerats, dels genom viss nyanställning. Sedan årets början har antalet anställda ökat med 61 personer, varav cirka 70% är att hänföra till tjänsteverksamhet. Valutakursförändringar har endast haft en marginell inverkan på resultatet under delårsperioden medan omsättningen har påverkats med 6% jämfört med föregående år. Den ekonomiska utvecklingen - rullande 12 månader Nettoomsättningen för den senaste rullande 12-månaders perioden uppgick till 810,3 MSEK jämfört med 547,4 MSEK för motsvarande period föregående år, en tillväxt med 48%. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar för den senaste rullande 12- månaders perioden, justerat för realisationsvinst från försäljning av verksamheten i ProAct Medical AB, uppgick till 19,3 (8,7) MSEK vilket motsvarar EBITA på 2,4% (1,6%). [REMOVED GRAPHICS] Den årliga genomsnittliga omsättningstillväxten överstiger 80% de senaste fem åren. Finansiell ställning Den finansiella ställningen är god. Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 150,1 MSEK. Beviljad kreditram uppgick till 56,3 MSEK varav 10,6 MSEK har utnyttjats. Koncernen redovisar en soliditet på 56% jämfört med 37% vid periodens början. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till 3,0 (-19,5) MSEK. Koncernens investeringar avser i huvudsak expansionsinvesteringar och uppgick under delårsperioden till 30,2 MSEK, varav 10,9 MSEK avser investeringar i aktier och andelar och 19,3 MSEK avser investeringar i inventarier. Totala skulder uppgår till 206,6 MSEK varav 10,9 MSEK är räntebärande och 195,7 MSEK är icke-räntebärande. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under delårsperioden uppgick till 12,7 (10,2) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 5,9 (2,2) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 144,5 (27,4) MSEK inklusive svenska dotterbolags likvida medel på centralkonto. Av totala likvida medel har 119,2 (24,8) MSEK placerats i korta räntebärande papper. Moderbolagets investeringar uppgick till 0,8 MSEK under delårsperioden och avser i sin helhet investering i aktier och andelar. Personal Antalet medarbetare i koncernen var vid periodens utgång 280 personer jämfört med 219 personer vid årets början. Under tredje kvartalet har antalet anställda ökat med 11 personer. Personalomsättningen är låg. Medelantalet anställda uppgick för delårsperioden till 262 (197) personer, en ökning med 33%. Viktiga händelser efter perioden ProAct Media Technology är verksamt inom content management för tryckerier, reklambyråer etc. Bolaget har under året haft betydande svårigheter vilket resulterat i en förlust på drygt -3,5 MSEK under delårsperioden. Då marknadssituationen inom grafisk industri ser mörk ut framöver kommer verksamheten att omstruktureras. Detta förväntas att medföra engångsnedskrivningar i storleksordningen 5-7 MSEK under fjärde kvartalet. Verksamheten med personal samt övriga tillgångar kommer att integreras i ProAct Datasystem AB där synergier finns inom både marknad och försäljning samt tjänster. ProAct Media Technologys kontor i Stockholm har avvecklats och medarbetarna har flyttat till Sollentunakontoret. ProAct IT Group AB (publ) har under oktober månad förvärvat minoritetens samtliga aktier. Framtidsutsikter Bolagets mål är att behålla sin marknadsledande ställning som specialist och fristående integratör i Norden. Den finansiella målsättningen för år 2001 har varit en omsättningstillväxt överstigande marknadstillväxten med en betydande resultatförbättring. Med hänsyn till det osäkra marknadsklimatet är dock framtidsutsikterna svårare att bedöma än tidigare år. Vår bedömning för 2001 är att ProActs omsättningstillväxt överstiger marknadstillväxten med ett resultat i nivå med föregående år. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké 2001 15 februari 2002 Sollentuna den 25 oktober 2001 ProAct IT Group AB (publ) Per-Arne Lundberg VD, Koncernchef För ytterligare information vänligen kontakta Per-Arne Lundberg, VD Telefon: 08-410 666 00 e-post: itgroup@proact.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00210/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00210/bit0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF