Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport januari - mars 2000

10:09 / 27 April 2000 Proact Press release

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2000 Perioden i sammandrag * Omsättningen uppgick till 112,6 (93,7) MSEK, en ökning med 20% jämfört med första kvartalet föregående år. * Resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar uppgick till -5,1 (2,0) MSEK. * Medelantal anställda uppgick för perioden till 184 (131) personer. * Stor orderstock och projektbas indikerar starkt affärsläge i samtliga nordiska länder. * Den finansiella målsättningen för året är en omsättningstillväxt med minst 50%, med ett positivt resultat. Viktiga händelser under perioden * Satsning på Storage Area Networks (SAN). Nordiska samarbetsavtal med LSI Logic och Brocade Inc. och ett flertal större kundavtal på området. * Säker datalagring i ny form till ett av Norges ledande ASP-företag, Telenor Login. * Ökad mängd Internetrelaterade projekt med fokus på säker infrastruktur. * Nya kunder för ProAct Medical, Danderyds Sjukhus och Enköpings Lasarett med tjänster och system inom digital bildlagring. * Nordiskt samarbetsavtal med Nokia för integration, utbildning och teknisk support. * Komplettering av styrelsen med Dag Sehlin (Ordförande), Tomas Franzén och Franco Fedeli. Henrik Holm återinträdde som VD och koncernchef. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping samt Lund, med ca 190 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Marknad ProAct är verksamt på ett av IT-marknadens mest snabbväxande segment. Allt fler kunder har insett betydelsen av en säker infrastruktur, inte minst i sin Internetrelaterade verksamhet. Hög tillgänglighet, hög säkerhet och bra prestanda är oftast avgörande faktorer inom den starkt konkurrensutsatta s k nya ekonomin. ProActs specialistkompetens inom detta område efterfrågas allt mer och medför i sin tur en ökad tjänste- och systemförsäljning. Den ekonomiska utvecklingen under perioden ProActs nettoomsättning för perioden uppgick till 112,6 (93,7) MSEK, en ökning med 20% jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången under första kvartalet har varit god. Orderstocken uppgick den 1 april till drygt 30 MSEK. ProActs försäljning har historiskt visat tydliga säsongsvariationer. Den främsta orsaken till detta är att kunderna fortfarande i hög utsträckning är budgetstyrda, vilket dämpar efterfrågan kvartal ett och ökar densamma kvartal fyra. Semesterperioden under kvartal tre medför lägre försäljning. Försäljningens kvartalsfördelning samt kvartalens och halvårens andel av årsomsättningen framgår av nedanstående tabell. Omsättning per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Helår 1997, 14,1 37,3 16,2 49,1 116,7 MSEK Kvartal, 12% 32% 14% 42% andel Halvår, 44% 56% andel 1998, 29,5 82,8 81,4 113,3 307,0 MSEK Kvartal, 10% 27% 26% 37% andel Halvår, 37% 63% andel 1999, 93,7 102,9 108,4 133,9 438,9 MSEK Kvartal, 21% 23% 25% 31% andel Halvår, 44% 56% andel 2000, 112,6 MSEK Koncernens resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar uppgick till -5,1 (2,0) MSEK. Försäljningens tydliga säsongsvaration i kombination med bolagets kostnadsstruktur, där den starka tillväxten medför att de fasta kostnaderna gradvis ökar under året, gör att ProAct normalt redovisar ett svagt första och tredje kvartal, samt ett starkt andra och fjärde kvartal. Verksamhet Verksamheten bedrivs från årsskiftet i två affärsområden: Infrastructure och Applications. Affärsområdet Infrastructure utgör basen för ProActs verksamhet. Omsättningen uppgick till 109,3 MSEK varav ca 28 MSEK är tjänsteintäkter. Antalet medarbetare uppgick till 174 personer vid periodens slut. Affärsområde Applications, som är i sitt uppbyggnadsskede, levererar tillämpningar för hantering av stora informationsmängder implementerade på en säker infrastruktur exempelvis till den grafiska marknaden och sjukvårdssektorn. Omsättningen uppgick till 3,3 MSEK varav ca 1 MSEK är tjänsteintäkter. Antal medarbetare uppgick till 13 personer vid periodens slut. Nya uppdrag och kunder De bredbandssatsningar som nu görs samt utbredningen av e-handel medför ökande mängder verksamhetskritisk information. Det höjer kraven på en säker och effektiv infrastruktur och därmed efterfrågan på ProActs kompetens och tjänster. Exempel på kunder är Bredbandsbolaget och WinEasy. Ett nytt marknadssegment som uppstår till följd av Internet är ASP (Application Service Providers). Dessa företag, som erbjuder drift och programvarutjänster över nätet, har hela sin affär baserad på Internet. Det främsta konkurrensmedlet för dessa aktörer är prestanda, hög tillgänglighet och förmåga att dra nytta av skalfördelar, när produkt och pris är likvärdiga. Detta ställer höga krav på en säker och skalbar infrastruktur, vilket ProAct levererar. Exempel på en ASP-kund är Telenor Login, som är ett av de ledande norska ASP-företagen. Inom affärsområde Applications har ProAct Medical tecknat avtal om tjänster och system till Danderyds sjukhus och Enköpings Lasarett för digital bildlagring inom sjukvården. ProAct Media Technology har tecknat avtal med Lantmäteriet för att skapa ett digitalt kartarkiv och genomför projekt inom Elanderskoncernen, som är en ledande aktör i den grafiska branschen. Likviditet och investeringar Likvida medel vid periodens slut uppgick till 34 MSEK. Beviljad kreditram uppgick till 29 MSEK varav 0,5 MSEK har utnyttjats. Koncernens soliditet uppgick till 50,2% jämfört med 45,6% vid periodens ingång. Koncernens investeringar uppgick till 12,5 MSEK under perioden varav 8,6 MSEK avser investeringar i aktier och andelar och 3,9 MSEK avser investeringar i inventarier. Personal Under första kvartalet 2000 har 19 personer nyanställts i koncernen. Som ett led i ansträngningen att vara en attraktiv arbetsgivare med de mest kompetenta medarbetarna har personalfunktionen förstärkts. Personalomsättningen är fortsatt låg och rekrytering kan ske i fyra länder på totalt tolv olika orter, vilket förbättrar möjligheterna till resursförstärkningar. Moderbolaget Moderbolagets huvuduppgifter är koncernövergripande frågor såsom information, finansiering, förvärv, affärs- och metodutveckling samt att förvalta och vidareutveckla koncernens struktur- och humankapital. Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 3,6 (1,4) MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,3 (-0,4) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 26,3 (0,0) MSEK varav 14,9 (0,0) MSEK placerats i korta räntebärande papper. Moderbolagets investeringar uppgick till 8,7 MSEK under perioden varav 8,4 MSEK avser investeringar i aktier och andelar och 0,3 MSEK avser investeringar i inventarier. Framtidsutsikter Bolagets mål är att befästa den marknadsledande ställningen i Norden. Den finansiella målsättningen är en omsättningstillväxt med minst 50%, med ett positivt resultat. Kommande informationstillfällen Halvårsrapport januari - juni 2000 17 augusti 2000 Kvartalsrapport januari - september 2000 26 oktober 2000 Bokslutskommuniké 2000 15 februari 2001 För ytterligare information vänligen kontakta: Henrik Holm, VD Telefon: 08 - 623 66 37 E-mail: itgroup@proact.se www.proact.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00300/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00300/bit0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF