Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Group - Fortsatt stark tillväxt med positivt resultat, dock lägre än tidigare lämnad prognos

09:47 / 25 January 2000 Proact Press release

ProAct IT Group - Fortsatt stark tillväxt med positivt resultat, dock lägre än tidigare lämnad prognos Omsättning ProAct redovisar en fortsatt stark tillväxt under 1999, men omsättningen blir dock ca 5% lägre än den årsprognos på 460 MSEK som tidigare lämnats. Kunderna har visat en större återhållsamhet med beställningar under fjärde kvartalet än vad som förväntades, vilket till stor del beror på de förändringsstopp vissa kunder har infört i samband med Y2K-problematiken. Behovet av att lagra verksamhetskritisk information ökar dock ständigt och de uteblivna investeringarrna 1999 förväntas att ske under innevarande år. Resultat före skatt justerat för goodwillavskrivningar ProAct redovisar ett positivt resultat för 1999, men resultatet är lägre än den prognos på 12 MSEK som tidigare lämnats. Det lägre resultatet hänförs främst till låga intäkter inom det nystartade affärsområdet Applications, som dock bedöms ha ett bra utgångsläge med god orderstock inför år 2000. I samband med fusionen av ProActs två dotterbolag i Danmark har ytterligare engångs-kostnader uppstått. Integrationen har nu slutförts och inga tillkommande kostnader av engångskaraktär bedöms uppstå inom den danska verksamheten. ProAct har sedan starten 1994 haft en snabb, kontrollerad och lönsam expansion med en genomsnittlig tillväxt på drygt 80% per år. Bolaget har kombinerat en stark tillväxt med ett positivt resultat för femte året i rad. Affärsutsikter Behovet att ha säker infrastruktur för verksamhetskritisk information ökar kontinuerligt. Fristående branschanalytikers bedömningar visar på fortsatt stark informationstillväxt, samtidigt som värdet av informationen ökar. ProAct står väl rustat för att vara en kompetent och stark integratör med metoder, produkter och tjänster inom detta område. Kundbasen, leverantörsrelationerna och kompetensen har stärkts både genom den egna löpande verksamheten och genom förvärvet av NMG, vilket avtalades i slutet av december 1999. Nästa informationstillfälle: Bokslutskommuniké den 15 februari 2000. För ytterligare information kontakta: Henrik Holm, Koncernchef ProAct IT Group på 08-623 66 60, e-mail: itgroup@proact.se Mer information om ProAct och bilder finns att hämta på www.proact.se ProAct är ett specialiserat IT-bolag som tillhandahåller såväl systemlösningar som kompetens för att på ett effektivt sätt lagra och hantera stora datamängder i öppna nätverksmiljöer. Bolaget, som är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Danmark, inriktar sig mot medelstora och stora företag som har behov av säker och effektiv lagring av affärskritisk information. Verksamheten bedrivs på orterna Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Helsingfors, Uleåborg, Köpenhamn samt Århus med drygt 180 personer. Flertalet av dessa medarbetare arbetar med teknisk inriktning. Det är denna tekniska kompetens och erfarenhet som skiljer ProAct från andra aktörer i Norden. ProAct IT Group AB är noterat hos Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00180/bit0002.pdf

Show as PDF