Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Pricer

Pricer

PRICER: Kommuniké från årsstämma 2024 i Pricer AB

16:58 / 7 May 2024 Pricer Press release

Årsstämman i Pricer AB ägde rum den 7 maj 2024. Följande huvudsakliga beslut fattades:

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023 och att bolagets disponibla medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Ole Mikael Jensen, Emil Ahlberg, Torbjörn Möller och Jenni Virnes samt nyval av Linda Pimmeshofer. Till styrelsens ordförande omvaldes Bernt Ingman.

Styrelsearvode, för kommande mandatperiod, ska utgå med 650 000 SEK till ordföranden och 325 000 SEK vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman som inte är anställda i bolaget. Arvode till ordföranden och till ledamot i styrelsens revisionsutskott ska utgå i tillägg med 50 000 SEK vardera.

Som revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB med Jakob Wojcik som huvudansvarig revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för vissa anställda
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för vissa anställda inom Pricer-koncernen, varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till bolaget som därefter överlåter teckningsoptionerna till anställda i koncernen för teckningsoptionernas marknadsvärde.

Sammanlagt kommer 400 000 teckningsoptioner att emitteras för att möjliggöra tilldelning, vilket motsvarar cirka 0,24 procent av utestående aktier i bolaget. Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under den närmaste perioden om tio handelsdagar omedelbart före erbjudandet om teckning av teckningsoptionerna, dock som minimum aktiens kvotvärde. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 1 augusti 2027 (dock tidigast dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för Q2 2027) till och med 1 september 2027.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående B-aktier vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet.

Bemyndigande avseende överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelser av egna aktier. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen på bolagets hemsida www.pricer.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, vd och koncernchef, 0704-316 851

Claes Wenthzel, tf CFO, 070-862 01 22

info@pricer.com

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/