Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

14:30 / 26 April 2022 Poolia Press release

Kvartalsperioden januari - mars
  • Intäkterna uppgick till 526 (432) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 24,3 (11,9) MSEK och rörelsemarginalen till 4,6 (2,7) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 26,4 (12,8) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 20,8 (10,2) MSEK.
  • EBITDA uppgick till 31,4 (17,8) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,44 (0,22) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 12,0 (17,8) MSEK, motsvarande 0,25 (0,38) SEK per aktie.
  • Den 1 februari förvärvade Poolia 96,5 procent av aktierna i Roi Rekrytering Sverige AB för totalt 35,7 MSEK varav 26,1 MSEK erlagts kontant och 9,6 MSEK i Poolia B-aktier genom en riktad nyemission om 502 592 B-aktier.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 klockan 14.30 (CEST).

Pooliakoncernen finns i Sverige, Finland, Norge samt Tyskland och arbetar med Konsultverksamhet, Interim Management, Executive Search, HR-Tech samt med Uthyrning och Rekrytering av personal. Verksamheten bedrivs under varumärkena QRIOS, Workspace Recruit, Poolia, Uniflex och Roi Rekrytering. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/