Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

07:00 / 22 February 2022 Poolia Press release

Kvartalsperioden oktober-december
 • Intäkterna uppgick till 533 (406) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,1 (6,7) MSEK och rörelsemarginalen till 7,7 (1,7) procent.
 • Rörelseresultatet exkl. engångspost om 19,0 (0,0) MSEK uppgick till 22,1 (6,7) MSEK och rörelsemarginalen till 4,1 (1,7) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 41,2 (6,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 32,3 (2,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,69 (0,10) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 49,8  (7,2) MSEK, inklusive engångspost om 19,0 (0,0) MSEK, motsvarande 1,07 (0,15) SEK per aktie.
 • Under perioden har bolaget erhållit 19 MSEK i återbetalning av sjukförsäkringspremier.
 • Tjänsteutbudet inom koncernen har breddats genom starten av konsultföretaget QRIOS som erbjuder tjänster inom IT, Life Science och Engineering.
Helåret januari - december
 • Intäkterna uppgick till 1 902 (1 463) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 101,4 (15,8) MSEK och rörelsemarginalen till 5,3 (1,1) procent.
 • Rörelseresultatet exkl. engångspost om 19,0 (0,0) MSEK uppgick till 82,4 (15,8) MSEK och rörelsemarginalen till 4,3 (1,1) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 101,5 (12,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 80,5 (7,0) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,73 (0,15) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 107,7 (61,0) MSEK, inklusive engångspost om 19,0 (0,0) MSEK, motsvarande 2,31 (1,31) SEK per aktie.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 33,5 (32,3) procent och koncernens eget kapital per aktie var 4,58 (3,46) SEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (0,60) SEK per aktie, totalt 47,1 (28,0) MSEK.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 klockan 07.00 (CET).

Pooliakoncernen finns i Sverige, Norge, Finland samt Tyskland och arbetar med Uthyrning och Rekrytering av personal samt med HR-Tech, Konsultverksamhet, Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under varumärkena, Roi Rekrytering, Workspace Recruit, QRIOS, Poolia och Uniflex. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/