Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

07:00 / 23 July 2021 Poolia Press release

Kvartalsperioden april - juni
 • Intäkterna uppgick till 473 (345) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,8 (2,1) MSEK och rörelsemarginalen till 4,6 (0,6) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 21,0 (1,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 16,7 (0,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,36 (0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 25,8 (34,8) MSEK, motsvarande 0,55 (0,75) SEK per aktie.
Delårsperioden januari - juni
 • Intäkterna uppgick till 905 (715) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,7 (3,7) MSEK och rörelsemarginalen till 3,7 (0,5) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 33,8 (1,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 26,9 (-0,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 43,6 (66,2) MSEK, motsvarande 0,93 (1,42) SEK per aktie.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 28,0 (31,4) procent och koncernens eget kapital per aktie var 3,43 (3,32) SEK.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2021 klockan 07.00 (CEST).

Pooliakoncernen arbetar med Uthyrning och Rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och arbetar framförallt med personal inom Ekonomi, Bank/Finans, IT, Life Science, Teknik, Kontor och Administration. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom Industri, Lager, Bygg och Kundservice. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/