Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

14:30 / 27 April 2021 Poolia Press release

Kvartalsperioden januari - mars
  • Intäkterna uppgick till 432 (370) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,9 (1,7) MSEK och rörelsemarginalen till 2,7 (0,4) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 12,8 (0,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 (-1,0) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 (-0,02) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 17,8 (31,4) MSEK, motsvarande 0,38 (0,67) SEK per aktie.

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 klockan 14.30 (CEST).

Poolias affärsidé är: Vi bidrar till våra kunders framgång genom engagerad och kvalificerad kompetens.

Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/