Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

07:00 / 25 February 2021 Poolia Press release

Kvartalsperioden oktober - december
 • Intäkterna uppgick till 406 (393) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,7 (4,2) MSEK och rörelsemarginalen till 1,7 (1,1) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 6,3 (3,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (2,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,10 (0,06) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,2 (7,0) MSEK, motsvarande 0,15 (0,15) SEK per aktie.
Helåret januari - december
 • Intäkterna uppgick till 1 463 (1 679) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,8 (29,6) MSEK och rörelsemarginalen till 1,1 (1,8) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 12,5 (28,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7,0 (23,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,15 (0,51) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 61,0 (53,8) MSEK, motsvarande 1,31 (1,15) SEK per aktie.
 • Under det första kvartalet 2020 utbröt en global pandemi till följd av covid-19. Pandemin bedöms ha påverkat koncernens omsättning och resultat negativt under året.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 32,3 (32,1) procent och koncernens eget kapital per aktie var 3,46 (3,31) SEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,60 (0,00) SEK per aktie, totalt 28,0 (0,0) MSEK.

 

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 klockan 07.00 (CET).

Poolias affärsidé är: Vi bidrar till våra kunders framgång genom engagerad och kvalificerad kompetens.

Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/