Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

07:00 / 24 July 2020 Poolia Press release

Kvartalsperioden april - juni
 • Intäkterna uppgick till 345 (439) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,1 (2,9) MSEK och rörelsemarginalen till 0,6 (0,7) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 1,3 (2,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,3 (2,1) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,01 (0,05) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 34,8 (9,9) MSEK, motsvarande 0,75 (0,21) SEK per aktie.
 • Intäkterna i kvartalet minskade med 21 procent jämfört med samma period 2019, vilket i princip i sin helhet är hänförligt till effekter av covid-19 pandemin.
Delårsperioden januari - juni
 • Intäkterna uppgick till 715 (875) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,7 (14,3) MSEK och rörelsemarginalen till 0,5 (1,6) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 1,4 (14,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,7 (12,2) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (0,26) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 66,2 (35,5) MSEK, motsvarande 1,42 (0,76) SEK per aktie.
 • Under det första kvartalet 2020 utbröt en global pandemi till följd av covid-19. Pandemin bedöms ha påverkat koncernens omsättning och resultat negativt under det första halvåret.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 klockan 07.00 (CEST).

Poolia hjälper företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/