Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

13:30 / 28 April 2020 Poolia Press release

Kvartalsperioden januari - mars
  • Intäkterna uppgick till 370 (436) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (11,4) MSEK och rörelsemarginalen till 0,4 (2,6) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 0,1 (12,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (10,1) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (0,22) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 31,4 (25,6) MSEK, motsvarande 0,67 (0,55) SEK per aktie.
  • Under det första kvartalet 2020 utbröt en global pandemi till följd av covid-19. Pandemin bedöms ha påverkat koncernens omsättning och resultat negativt under slutet av kvartalet.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 klockan 13.30 (CEST).

Poolia hjälper företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/