Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

07:00 / 19 February 2020 Poolia Press release

Kvartalsperioden oktober - december

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Uniflex Tyskland som avyttrades per 1 januari 2018.
 • Intäkterna uppgick till 393 (476) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (6,3) MSEK och rörelsemarginalen till 1,1 (1,3) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 3,5 (4,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,6 (6,0) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,06 (0,13) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6,7 (7,8) MSEK, motsvarande 0,14 (0,17) SEK per aktie.

Helåret januari - december

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Uniflex Tyskland som avyttrades per 1 januari 2018.
 • Intäkterna uppgick till 1 679 (1 943) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,6 (16,9) MSEK, inklusive engångseffekt om 2,4 MSEK, och rörelsemarginalen till 1,8 (0,9) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 28,9 (17,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 23,7 (12,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,51 (0,27) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 53,5 (0,4) MSEK, motsvarande 1,15 (0,01) SEK per aktie.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 32,1 (27,3) procent och koncernens eget kapital per aktie var 3,31 (3,11) SEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,25) SEK per aktie, totalt 23,3 (11,7) MSEK.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 klockan 07.00 (CET).

Poolia hjälper företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/