Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB (publ) - Kommuniké från extra bolagsstämma 2020-10-12

10:00 / 12 October 2020 Poolia Press release

Bolagsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Styrelsearvode
Bolagsstämman beslutade att det på årsstämman 2020 fastställda arvodet per ledamot/ordförande inte skulle justeras och att det tidigare beslutade arvodet per ledamot/ordförande skall utgå till ledamot/ordförande i proportion till respektive individs tjänstgöringstid under perioden fram till nästa ordinarie årsstämma 2021.

Val av styrelseledamöter
Bolagsstämman beslutade om omval av Anna Söderblom och Eva Gidlöf som styrelseledamöter samt nyval av Lars Kry och Martin Hansson som styrelseledamöter. Vidare beslutades om nyval av Lars Kry som styrelsens ordförande.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2020 kl. 10:00 (CEST).

Pooliakoncernen arbetar med uthyrning och rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och arbetar framförallt med personal inom ekonomi, bank/finans, IT, life-science, kontor och administration. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom industri, lager, bygg och kundservice. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/