Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

07:00 / 26 October 2020 Poolia Press release

Kvartalsperioden juli - september
 • Intäkterna uppgick till 342 (417) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,4 (11,1) MSEK och rörelsemarginalen till 1,6 (2,6) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 4,8 (10,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,2 (8,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,07 (0,19) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12,4 (11,3) MSEK, motsvarande -0,27 (0,24) SEK per aktie.
 • Intäkterna i kvartalet minskade med 18 procent jämfört med samma period 2019, vilket i princip i sin helhet är hänförligt till effekter av covid-19 pandemin.
Delårsperioden januari - september
 • Intäkterna uppgick till 1 057 (1 286) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,1 (25,4) MSEK och rörelsemarginalen till 0,9 (2,0) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 6,2 (25,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,5 (21,0) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 (0,45) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 53,8 (46,8) MSEK, motsvarande 1,15 (1,00) SEK per aktie.
 • Under det första kvartalet 2020 utbröt en global pandemi till följd av covid-19. Pandemin bedöms ha påverkat koncernens omsättning och resultat negativt under de första tre kvartalen.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2020 klockan 07.00 (CET).

Poolia hjälper företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/