Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

07:00 / 26 July 2019 Poolia Press release

Kvartalsperioden april - juni

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Uniflex Tyskland.
 • Intäkterna uppgick till 439 (511) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (-6,5) MSEK och rörelsemarginalen till 0,7 (-1,3) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 2,6 (-6,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 (-5,2) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 (-0,11) SEK.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 9,9 (-2,0) MSEK.

Delårsperioden januari - juni

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Uniflex Tyskland.
 • Intäkterna uppgick till 875 (988) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,3 (3,9) MSEK, inklusive engångseffekt om 4,1 MSEK, och rörelsemarginalen till 1,6 (0,4) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 14,6 (6,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 12,2 (4,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,26 (0,09) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 35,5 (7,9) MSEK.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 klockan 07.00 (CEST).

Poolia hjälper företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/