Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB (publ) - Kommuniké från årsstämma 2019

17:30 / 3 May 2019 Poolia Press release

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,25 kronor per aktie, till ett totalt belopp om 11 659 217 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 7 maj 2019. Utdelningen beräknas utbetalas fredagen den 10 maj 2019.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 240 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt löpande räkning.

Val av styrelseledamöter
Årsstämman beslutade om omval av Björn Örås, Dag Sundström, Anna Söderblom, Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Val av revisor
Årsstämman beslutade om nyval av Grant Thornton Sweden AB som revisorer med huvudansvarig revisor Mia Rutenius för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 17:30 (CEST).

Kontaktpersoner:
Björn Örås, styrelseordförande, tfn: 070-526 79 97
Jan Bengtsson, vd/koncernchef, tfn: 073-600 68 10

Poolia hjälper företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/