Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

13:30 / 3 May 2019 Poolia Press release

Kvartalsperioden januari - mars 

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Uniflex Tyskland.
  • Intäkterna uppgick till 436 (477) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,4 (10,4) MSEK, inklusive engångseffekt om 3,9 MSEK, och rörelsemarginalen till 2,6 (2,2) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 12,0 (12,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 10,1 (9,5) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 (0,20) SEK.
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 25,6 (9,9) MSEK.
Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 klockan 13.30 (CEST).

Poolia hjälper företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/