Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Poolia AB

10:15 / 21 May 2019 Poolia Press release

Flaggningsmeddelande i Poolia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556447-9912 Poolia AB
Instrument SE0000567539 B shares
Innehavare Björn Örås
 
Före transaktionen
Antal aktier 19 388 201
Antal rösträtter 12 569 080,2
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2019-05-16
Gränsvärde för antal aktier 30 %
Gränsvärde för rösträtter 66,67 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 19 388 201
 - direkt innehavda rösträtter 10 864 300
 - indirekt innehavda rösträtter 1 704 780,2
Andel
 - aktier 41,57269 %
 - direkt innehavda rösträtter 60,2942 %
 - indirekt innehavda rösträtter 9,46111 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 69,75531 % 19 388 201
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 69,75531 % 19 388 201
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Rödgladan AB
 - antal rösträtter 1 704 780
 - andel av rösträtter 9,46111 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 12 569 080,2
 - andel av rösträtter 69,75532 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Björn Örås
 - telefon +46705267997
 - mejl bjorn.oras@brohofslott.se
 
Kommentar
Å Björn Örås (och Rödgladan AB:s) räkning översänds bifogat flaggningsanmälan avseende Poolia AB. Med hänvisning till punkt 4 i bifogad blankett ("Changes due to") förtydligas att det är fråga om en koncernintern överlåtelse från Björn Örås till hans helägda bolag Rödgladan AB. Vänligen välj transaktionskategori "koncernintern överlåtelse" och inkludera denna information i flaggningsmeddelandet. Med hänvisning till punkt 5 i bifogad blankett förtydligas att Rödgladan AB har passerat över tröskelvärdena 5 procent av det totala antalet röster respektive 15 procent av det totala antalet aktier, att Björn Örås direkta innehav har passerat under tröskelvärdena 66 2/3 procent av det totala antalet röster respektive 25 procent av det totala antalet aktier samt att Björn Örås sammanlagda innehav är oförändrat. Vänligen inkludera detta i flaggningsmeddelandet.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/