Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia och Uniflex går samman

08:20 / 4 June 2018 Poolia Press release

Styrelserna för Poolia AB (publ) ("Poolia") och Uniflex AB (publ) ("Uniflex") föreslår att bolagen går samman genom en aktiebolagsrättslig fusion ("Fusionen"). Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam fusionsplan ("Fusionsplanen"). Fusionen genomförs genom att Uniflex uppgår i Poolia, varvid aktier i Uniflex byts mot nya aktier i Poolia.

●       Fusionen sker med en utbytesrelation som innebär att varje aktie i Uniflex ersätts med 1,7 nya aktier i Poolia. Fusionen är föremål för godkännande vid extra bolagsstämma i respektive bolag under juli månad och beräknas vara genomförd under oktober 2018

●       Styrelserna för Poolia och Uniflex anser att Fusionen är till fördel för respektive bolag och dess aktieägare. Båda styrelserna anser att utbytesrelationen är skälig och rekommenderar enhälligt sina respektive aktieägare att godkänna Fusionen

●       Större aktieägare representerande 61,4 procent av kapitalet och 80,1 procent av rösterna i Poolia samt större aktieägare representerande 62,2 procent av kapitalet och 80,4 procent av rösterna i Uniflex ställer sig bakom Fusionen[1] (http://file///C:/Users/a4paf20/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NM4CB0P8/Projekt%20Pool%20-%20Press%20Release%20-%20Final%20Draft%20-%20Swedish.doc#_ftn1)

●       Det sammanslagna bolaget blir ett ännu starkare kompetensföretag med ett brett erbjudande inom bemanning och rekrytering med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Tyskland samt med en bedömd sammanlagd omsättning om cirka 1 935 MSEK (exklusive bedömda intäktssynergieffekter) för helåret 2017

●       Samgåendet väntas möjliggöra stärkt konkurrenskraft och intäktssynergier genom ökad säljkraft och merförsäljning till existerande kunder, framförallt under ramavtal med större kunder. Intäktssynergierna bedöms på medellång sikt ge en positiv årlig effekt på rörelseresultatet om cirka 10 MSEK

●       Samgåendet beräknas även innebära skalfördelar och kostnadssynergier med en positiv påverkan på rörelseresultatet om cirka 20 MSEK årligen med full helårseffekt från och med hösten 2019. Transaktionskostnader och engångskostnader för att realisera synergierna förväntas uppgå till cirka 20 MSEK varav merparten kommer att belasta det sammanslagna bolagets resultat för 2018

●       Verksamheterna kommer fortsätta att bedrivas under respektive varumärke

●       Till VD och koncernchef för det sammanslagna bolaget föreslås Jan Bengtsson, VD för Uniflex

●       Förslag till styrelse i det sammanslagna bolaget kommer att offentliggöras inför de extra bolagsstämmorna vid vilka genomförandet av Fusionen är tänkt att godkännas. Avsikten är att Björn Örås ska föreslås som ordförande i den nya styrelsen och att den nya styrelsen ska bestå av medlemmar från både Poolias och Uniflex nuvarande styrelser

●       Moderbolaget i den sammanslagna koncernen föreslås fortsatt heta Poolia AB och det sammanslagna bolagets B-aktier kommer att handlas på Nasdaq Stockholm

För vidare information se bifogad fil

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://file///C:/Users/a4paf20/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NM4CB0P8/Projekt%20Pool%20-%20Press%20Release%20-%20Final%20Draft%20-%20Swedish.doc#_ftnref1) Inklusive Björn Örås med 42,5 procent av kapitalet och 70,4 procent av rösterna i Poolia samt 41,0 procent av kapitalet och 69,4 procent av rösterna i Uniflex. Vid Uniflex extra bolagsstämma kan Björn Örås på grund av aktiebolagsrättsliga regler inte rösta (se vidare nedan).

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2018 kl 08.20 CET.

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/