Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Rättelse Poolias årsredovisning 2017

10:00 / 6 April 2018 Poolia Press release

I årsredovisningen som offentliggjordes den 4 april 2018, uppgavs tyvärr några felaktigheter som redogörs för nedan.

I diagrammet som visar Poolia Finlands intäkter och rörelsemarginal på s.16 var skalan på axeln som visar intäkterna felaktig, 10 MSEK visades som 100 MSEK, 20 MSEK visades som 200 MSEK osv.

På s. 35 uppgavs "Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare" felaktigt till 17 015 TSEK. Korrekt belopp är 17 019 TSEK.

På s. 36 har en differens om 2 TSEK identifierats mellan delposterna "Reserver" och "Innehav utan bestämmande inflytande" inom balansposten Eget kapital. Korrigeringen har ingen påverkan på varken ingående eller utgående balans för Totalt eget kapital.

På s. 38 var posten "Omräkningsdifferenser" felaktigt summerad till 3 901 TSEK. Den korrekta summeringen är 3 899 TSEK.

I samband med publicering av detta pressmeddelande publiceras också̊ en ny korrigerad årsredovisning som även finns tillgänglig på företagets webbplats www.poolia.com/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar.

Korrigeringarna har ingen påverkan på bolagets totalresultat, nyckeltal, balansomslutning eller kassaflöde.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2018 kl 10.00 CET.

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering, interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och Administration.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/