Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

14:00 / 25 April 2018 Poolia Press release

Kvartalsperioden januari-mars
  •    Intäkterna för Poolia uppgick till 200,4 (199,2) MSEK.

  •    Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (7,0) MSEK och rörelsemarginalen till 2,4 (3,5) %.  

  •    Resultatet före skatt uppgick till 5,2 (7,0) MSEK.

  •    Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 (4,8) MSEK.

  •    Resultatet per aktie uppgick till 0,22 (0,28) SEK.

  •    Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -11,1 (8,6) MSEK.

VD har ordet

Poolias totala omsättning om drygt 200 MSEK för det första kvartalet var något högre i jämförelse med samma period 2017. Detta trots att antalet arbetsdagar var färre i år jämfört med det första kvartalet 2017.

Efterfrågan på såväl rekryterings- som bemanningstjänster är fortsatt god i alla tre länder som Poolia verkar i. Samtidigt fortsätter bristen på kandidater, i kombination med att ett stort antal av våra konsulter övergår till anställning hos kunderna, att påverka Bolagets tillväxt negativt. Denna utveckling inom hyrverksamheten har varit tydlig i såväl Tyskland som Sverige de senaste två åren. Nu märker vi likartade tendenser även i Finland. Vi ser inga tecken på att situationen kommer att förändras inom överskådlig framtid.

Poolia Sverige ökade sina intäkter under det första kvartalet med 2,2 MSEK till 139,1 (136,9) MSEK, motsvarande en ökning med 1,6% jämfört med samma kvartal föregående år. Poolia Sverige har under perioden vunnit flera upphandlingar, exempelvis för Nacka kommun, Umeå kommun samt Trafikverket. Vi ser också stor efterfrågan från ett antal av de större svenska kunder som vi slöt avtal med under 2017.

Poolia Tysklands omsättning för kvartalet uppgick till 50,8 (52,0) MSEK, vilket var en nedgång med 2,3% i jämförelse med samma period 2017. Framförallt är det hyraffären som har försämrats på grund av en utmanande marknad med hård konkurrens om kvalificerad personal samt att kunderna anställer våra konsulter i stor omfattning.

Intäkterna i den finska verksamheten ökade under kvartalet med 0,2 MSEK till 10,5 (10,3) MSEK, motsvarande en ökning om 1,9%. Finlands ekonomi visar nu en tillväxt överstigande 3% och vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster, särskilt inom rekrytering.  

Den svenska verksamhetens andel av koncernens intäkter ökade till 69,4 (68,8) % under det första kvartalet medan den tyska verksamheten stod för 25,3 (26,1) % och den finska verksamheten för 5,2 (5,2) %.

Poolias rörelseresultat uppgick till 4,8 (7,0) MSEK vilket är en minskning med 2,2 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2017. Rörelsemarginalen uppgick till 2,4%.  

I Sverige uppgick rörelseresultatet i kvartalet till 1,4 (1,2) MSEK, med en rörelsemarginal om 1,0 (0,9) %. Tysklandverksamhetens rörelseresultat uppgick till 3,0 (5,5) MSEK och rörelsemarginalen till 5,9 (10,6) %. I Poolias finska verksamhet förbättrade rörelseresultatet något till 0,4 (0,3) MSEK och rörelsemarginalen till 3,8 (2,9) %.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,1 (8,6) MSEK, till stor del på grund av tillfällig ökning av kortfristiga fordringar. Koncernens likviditet och finansiella ställning är god. 

Vi lägger stor tid och resurser på effektivisering av verksamheten samt på anpassningar till nya marknads­förutsättningar för att bättre möta kundernas och konsulternas förväntningar. Därmed skapar vi förutsättningar för en än starkare tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Poolias långsiktiga mål och strategier ligger fast.

Morten Werner
VD och koncernchef

Kontaktpersoner:
Morten Werner, vd och koncernchef 

Mailadress: morten.werner@poolia.se
Tel: 08 555 650 60
Mob: 070 636 25 25

Viveca Krüger, VD-assistent & IR-koordinator

Mailadress:  viveca.kruger@poolia.se
Tel: 08 555 540 07
Mob: 072 078 18 75 

Denna information är sådan som Poolia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 april 2018 kl 14.00 CET.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som tillgodoser deras tillfälliga eller permanenta behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/