Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

07:00 / 16 February 2018 Poolia Press release

Kvartalsperioden oktober - december 

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.
 • Intäkterna uppgick till 196,8 (198,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,4 (8,8) MSEK och rörelsemarginalen till 0,7 (4,4)%.
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,0 (8,8) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 (5,6) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,11 (0,33) SEK.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 0,6 (23,4) MSEK.
 • Under kvartalet redovisar Poolia Sverige omställningskostnader om 1,7 (0,8) MSEK.

Helåret januari - december

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.
 • Intäkterna uppgick till 771,5 (784,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,2 (23,0) MSEK och rörelsemarginalen till 2,9 (2,9)%.
 • Resultatet före skatt uppgick till 20,5 (20,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 12,7 (13,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,74 (0,80) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 13,9 (13,3) MSEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 34,9 (33,2)% och koncernens eget kapital per aktie var 5,16 (4,76) SEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,60 (0,60) SEK per aktie, totalt 10,3 MSEK.

VD har ordet: Konsultbrist pressar marginalen

Poolias totala omsättning om 196,8 MSEK i det fjärde kvartalet var 1,1% lägre jämfört med samma period 2016 då den uppgick till 198,9 MSEK.
Omsättningen i Sverige ökade med 0,6% jämfört med det fjärde kvartalet 2016. Tysklandsverksamheten minskade omsättningen med 7,1% medan Finlandsverksamheten hade en tillväxt på 5,1% för kvartalet.  
Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 1,4 MSEK, jämfört med 8,8 MSEK 2016. Rörelsemarginalen uppgick till 0,7% för kvartalet jämfört med 4,4% för samma period 2016. 
Den svenska verksamhetens rörelseresultat för kvartalet uppgick till 0,6 (2,9) MSEK, med en rörelsemarginal om 0,4 (2,1)%.
Tysklandverksamhetens rörelseresultat för kvartalet uppgick till 0,3 (5,2) MSEK, med en rörelsemarginal om 0,7 (10,8)%.  
Verksamheten i Finlands resultat uppgick till 0,5 (0,7) MSEK för kvartalet med en rörelsemarginal om 4,9 (7,1)%.
Färre arbetsdagar under kvartalet i förhållande till 2016 (se s. 6) leder till en jämförelsepåverkan på ca -4 MSEK på intäkterna och ca -1 MSEK på rörelseresultatet. Omsättningsminskningen i kvartalet härrör från Tysklandsverksamheten som i större omfattning än normalt påverkades negativt av kunders övertagande av konsulter. Även rekryteringsaffären i Tyskland utföll något under förväntningarna. Såväl kostnaderna för sjukfrånvaro som andelen obelagda konsulter var ovanligt höga i kvartalet i Tyskland. Sammantaget fick detta en negativ påverkan på Tysklandsverkamhetens resultat.
Det är glädjande att konstatera omsättningstillväxten i Finland om drygt fem procent, som visar att våra ansträngningar nu börjar ge resultat. Vad gäller den svenska verksamheten såg vi en marginell ökning av omsättningen i kvartalet, medan resultatet påverkades negativt av att Poolia Sverige genomförde ett antal viktiga projekt och investeringar som varumärkes-profilering, utveckling av ny webb, GDPR-anpassningar samt lokalflytt i Stockholm.  

Marknadsförutsättningarna på Poolias tre marknader fortsätter att vara positiva. Vi upplever en god efterfrågan på såväl bemannings- som rekryteringstjänster. Vi löser fler uppdrag än någonsin och får höga betyg från våra kunder. Kandidatbristen fortsätter dock, vilket i tillägg till att våra konsulter i en ökande utsträckning tar anställning hos våra kunder skapar utmaningar i vår hyraffär. Detta bemöter vi med snabbare processer och förbättrat kandidaterbjudande. Vår rekryteringsaffär löper på väl och expanderar år för år med god lönsamhet. Under kvartalet har långsiktiga avtal tecknats med bl.a. PRV, Skatteverket, Skolverket och E.ON.

Poolias långsiktiga mål och strategier ligger fast.
Morten Werner
VD och koncernchef

Denna information är sådan som Poolia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 februari 2018 kl 07.00 CET.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som tillgodoser deras tillfälliga eller permanenta behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/