Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

14:00 / 3 May 2017 Poolia Press release

Kvartalsperioden januari-mars
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, d.v.s. exklusive Poolia Storbritannien.

  • Intäkterna för Poolia uppgick till 199,6 (200,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,4 (0,4) MSEK och rörelsemarginalen till 3,7 (0,2)%.  
  • Resultatet före skatt uppgick till 7,4 (0,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 5,1 (0,0) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,30 (0,00) SEK.
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 8,6 (-11,4) MSEK.
Avvecklad verksamhet

Poolias verksamhet i Storbritannien avyttrades per den 28 februari 2014. I bolagen återstår endast kostnader för administration samt reserverad skattekostnad för den vinst som uppstod vid försäljning av verksamheten.
  • Periodens resultat från verksamhet under avveckling uppgick under första kvartalet till 0,0 (-1,4) MSEK.
  • Kassaflödet under kvartalet från verksamhet under avveckling uppgick till 0,0 (-0,0) MSEK.

VD har ordet - Bättre lönsamhet men tillväxten dröjer

Poolias totala omsättning om cirka 200 MSEK för det första kvartalet var i stort sett på oförändrad nivå i jämförelse med samma period 2016. Vi upplever fortsatt en mycket god efterfrågan av såväl rekryterings- som bemanningstjänster i Sverige och Tyskland, där Poolia fortsätter att vinna upphandlingar. Vi deltar dock inte i offertsituationer där vi ser att priserna är för låga för att skapa god lönsamhet. Inom offentlig sektor kan nämnas några av våra nya kunder: Karolinska Institutet, Mälarenergi och Lidingö stad. Inom privat sektor kan nämnas Tuifly Nordic, Danone, Skruf Snus och Com Hem.

Bristen på kandidater, särskilt inom bemanning, påverkar dock våra möjligheter att växa. I rådande konjunktur upplever vi att många välutbildade unga tenderar att välja anställning hos en traditionell arbetsgivare framför en karriär som konsult. Detta fick som följd att Poolia Sverige under det första kvartalet minskade sina intäkter med 7,8 MSEK till 137,3 MSEK, motsvarande en minskning med 5,4% jämfört med samma kvartal föregående år. Glädjande är den starka utvecklingen i vår tyska verksamhet där omsättningen under kvartalet ökade med 18,3% till 52,0 (44,0) MSEK. Intäkterna i den finska verksamheten minskade under kvartalet med 1,0 MSEK till 10,3 MSEK, motsvarande en minskning med 8,7%. Trots minskningen är det tydligt att Finlands ekonomi nu är på väg ut ur sin långa lågkonjunktur och vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster.

Den svenska verksamheten stod för 68,8 (72,4)% av koncernens intäkter under det första kvartalet medan den tyska verksamheten ökade till 26,1 (22,0)% och den finska verksamheten stod för 5,2 (5,6)%.

Poolia levererade ett rörelseresultat på 7,4 Mkr viket är en ökning om 7,0 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2016 och det högsta rörelseresultatet för ett första kvartal sedan 2011. Rörelsemarginalen om 3,7% är Poolias högsta för det första kvartalet sedan 2009. I Sverige uppgick rörelseresultatet i kvartalet till 1,6 (-2,9) MSEK, med en rörelsemarginal om 1,2 (-2,0)%. Tysklandverksamhetens rörelsemarginal ökade under perioden till hela 10,6 (7,6)%. Även i Finland förbättrades rörelsemarginalen signifikant till 2,9 (0,0)%

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,6 (-11,4) MSEK, i huvudsak på grund av en minskning av kortfristiga fordringar. Koncernens likviditet och finansiella ställning är god.

Jag ser fortsatt mycket positivt på Poolias framtid. Vi fortsätter att utveckla våra marknadsförings- och försäljningsverktyg för att växa och bli effektivare. Vi arbetar fokuserat och målmedvetet med att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare för konsulter.

Poolia är väl rustat för att fortsätta sin resa mot tillväxt med en ökande lönsamhet. Poolias långsiktiga mål och strategier ligger fast.

                    

Morten Werner
VD och koncernchef

Denna information är sådan som Poolia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den  3 maj 2017 kl 14.00 CET.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som tillgodoser deras tillfälliga eller permanenta behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/