Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kallelse till årsstämma

14:00 / 28 March 2017 Poolia Press release

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Kungsgatan 57A, plan 4.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2017. En anmälan om deltagande i årsstämman ska också vara Poolia tillhanda senast onsdagen den 26 april 2017.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till
Poolia AB
Att: Tarja Roghult
Box 207
101 24 Stockholm
Anmälan kan också göras per
telefon:   08-555 650 33
e-post:     tarja.roghult@poolia.com
I anmälan ska namn, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden anges. För att aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktieägaren låter registrera sitt innehav under eget namn så att aktierna är ägarregistrerade i god tid före den 26 april 2017.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 60 öre per aktie vilket ger ett belopp av 10 273 198 SEK.
Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
Poolias valberedning föreslår omval av ledamöterna Lennart Pihl, Marika Skärvik, Dag Sundström, Anna Söderblom och Björn Örås.

Björn Örås föreslås till styrelseordförande.

Val av revisor
Poolias valberedning föreslår val av Deloitte AB med ny huvudansvarig revisor, Daniel de Paula.

Förslag till årsstämmans dagordning och beslut bifogas och finns tillgängligt under www.poolia.com. Poolias årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida den 11 april 2017.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som tillgodoser deras tillfälliga eller permanenta behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/