Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias valberedning utsedd

17:00 / 21 November 2017 Poolia Press release

Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2017 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2018.

Den nya valberedningen har följande sammansättning:

Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare
Petter Stillström, AB Traction
Martin Bjäringer, UBS Switzerland AG / clients account

Petter Stillström har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare i Poolia är välkomna att lämna förslag till valberedningen under adress: Poolia AB, Att: Valberedningen - Björn Örås, Box 207, 101 24 Stockholm.

Denna information är sådan som Poolia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den  21 november 2017 kl 17.00 CET.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som tillgodoser deras tillfälliga eller permanenta behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/