Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

14:00 / 27 April 2016 Poolia Press release

Något sämre tillväxt än förväntat 

Kvartalsperioden januari-mars, kvarvarande verksamhet
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

  • Intäkterna för Poolia uppgick till 200,3 (182,2) MSEK, en ökning med 9,9%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (3,5) MSEK och rörelsemarginalen till 0,2 (1,9)%.
  • Resultatet före skatt uppgick till 0,4 (3,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 (2,4) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,00 (0,14) SEK.
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -11,4 (-0,3) MSEK.
 Avvecklad verksamhet
  • Periodens resultat från verksamheter under avveckling uppgick till -1,4 (0,0) MSEK.
  • Kassaflödet under perioden från verksamheter under avveckling uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.
 VD har ordet - Något sämre tillväxt än förväntat

Poolias intäkter avseende kvarvarande verksamhet under första kvartalet uppgick till 200,3 MSEK, en ökning med 18,1 MSEK eller 9,9% jämfört med motsvarande period 2015. Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (3,5) MSEK för samma period.

Den svenska verksamheten stod för 72,4 % av koncernens intäkter under det första kvartalet. Poolia Sverige ökade sina intäkter med 20,6 MSEK till 145,0 MSEK motsvarande en tillväxt om 16,6 % jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet i Poolia Sverige uppgick under kvartalet till -2,9 (-0,9) MSEK. Rörelsemarginalen var -2,0 (-0,8)%.

Intäkterna i Poolias tyska verksamhet ökade under första kvartalet med 0,3 MSEK till 44,0 MSEK, en ökning med 0,7%. Rörelsemarginalen sjönk under perioden till 7,6 (8,5)%.

Intäkterna i Poolias finska verksamhet minskade under kvartalet med 2,8 MSEK till 11,3 MSEK, en minskning med 19,8%. Rörelsemarginalen minskade till 0,0 (5,2)%. Resultatförbättrande åtgärder är igångsatta och förväntas ge effekt under året.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,4 (-0,3) MSEK, i huvudsak på grund av en ökning av kortfristiga fordringar. Koncernens likviditet och finansiella ställning är god.

Omsättningsökningen för det första kvartalet med nära 10% var förstås positiv och är ett resultat av det ökade fokus på marknadsföring och försäljning som präglat företaget under det senaste året. Under kvartalet fortsatte Poolia i Sverige att vinna upphandlingar och fick nya kunder, eller förnyade uppdrag, som exempelvis Universitetkanslerämbetet, SEB, Jordbruksverket, Ragnsells, Pensionsmyndigheten, Bravida och Empower. Vi har även vunnit nya affärer i Tyskland. Även om tillväxten i kvartalet inte fullt ut motsvarade våra förväntningar är det klart ett steg i rätt riktning mot våra långsiktiga mål.

Satsningarna på främst sälj- och marknadsföringsfunktionerna, tillsammans med en något sämre tillväxt än förväntat, resulterade i ett svagt resultat för perioden. Därför fortsätter arbetet med att effektivisera och ställa om verksamheten.

Under kvartalet har Poolia Sverige tagit omställningskostnader om 2,9 (3,3) MSEK.

Jag ser fortsatt mycket positivt på Poolias framtid. Med de förändringar som vi gjort i organisationen är vi väl rustade att fortsätta vår tillväxtresa och nå god lönsamhet. Poolias långsiktiga mål och strategier ligger fast.

Morten Werner
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Poolia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 kl 14.00.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/