Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Bokslutskommuniké  1 januari - 31 december 2015

07:00 / 18 February 2016 Poolia Press release

Kvartalsperioden oktober-december, kvarvarande verksamhet
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

 • Intäkterna för Poolia uppgick till 210,2 (179,2) MSEK, en ökning med 17,3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (1,0) MSEK och rörelsemarginalen till 3,3 (0,6)%.
 • Resultatet före skatt uppgick till 11,1 (0,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8,2 (0,0) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,48 (0,00) SEK.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 11,4 (-1,6) MSEK.
Verksamheter under avveckling
 • Periodens resultat från verksamheter under avveckling uppgick under fjärde kvartalet till -0,7 (-0,1) MSEK och under perioden januari - december till -0,7 (-1,7) MSEK.
 • Kassaflödet under perioden januari-december från avyttrad verksamhet inkl. försäljning av den brittiska rörelsen uppgick till -0,0 (7,5) MSEK.
Helåret januari-december, kvarvarande verksamhet
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.
 • Intäkterna för Poolia uppgick till 757,1 (700,6) MSEK, en ökning med 8,1%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,0 (5,6) MSEK och rörelsemarginalen till 2,1 (0,8)%.
 • Resultatet före skatt uppgick till 22,5 (5,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 16,0 (1,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,92 (0,11) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 17,4 (3,4) MSEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 32,4 (33,8)% och koncernens eget kapital per aktie var 4,41 (3,96) SEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 50 öre per aktie vilket ger ett belopp av 8 560 998 SEK.

VD har ordet - Bra avlutning på året
Poolias intäkter avseende kvarvarande verksamhet under fjärde kvartalet uppgick till 210,2 MSEK, en ökning med 31,0 MSEK (17,3%) jämfört med motsvarande period 2014. Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (1,0) MSEK för samma period.

Den svenska verksamheten stod för 72 % av koncernens intäkter under det fjärde kvartalet. Sverige ökade sina intäkter med 24,1 MSEK till 150,2 MSEK, dvs en tillväxt om 19,1 % jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet i Poolia Sverige uppgick under kvartalet till 1,4 (-2,2) MSEK. Rörelsemarginalen var 0,9 (-1,7)%. Under kvartalet har Poolia Sverige tagit omställnings-kostnader om 0,3 (2,0) MSEK.

Intäkterna i Poolias tyska verksamhet ökade under fjärde kvartalet med 18,1% till 7,3 MSEK. Rörelsemarginalen förbättrades under perioden till 11,6 (7,2)%.

Intäkterna i Poolias finska verksamhet minskade under kvartalet med 3,0% till 0,4 MSEK. Rörelsemarginalen minskade därmed till 0,0 (2,3)%.

Under 2015 ökade Pooliakoncernens intäkter med 56,5 MSEK för kvarvarande verksamhet, vilket motsvarar en ökning om 8,1%. Rörelseresultatet för samma period uppgick till 16,0 (5,6) MSEK, dvs. en rörelsemarginal om 2,1 (0,8)%.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 17,4 (8,3) MSEK. För helåret uppgick bolagets omställningskostnader till 5,3 (5,4) MSEK. Koncernens likviditet och finansiella ställning är god.

Vårt arbete med att skapa en organisation som kan klara av att växa med lönsamhet börjar bära frukt. Vi lägger mycket tid och kraft på att bli bättre inom försäljning och marknadsföring. Att Poolia har som mål att bli bäst i branschen på leverans av kompetenta konsulter och medarbetare är självklart för oss. Det innebär att vi ska kunna göra bästa möjliga matchning mellan konsult/kandidat och respektive uppdrag. Vi förbättrar ständigt hur vi ska lösa denna uppgift med mindre resursåtgång samt med jämn och hög kvalitet.

Listan med nya, återvunna och förnyade kunder fortsätter att växa. Vi har under det fjärde kvartalet vunnit upphandlingar med bland annat SOBI, Trafikverket, AB Volvo, Bergendahls, Riksdagsförvaltningen, Pensionsmyndigheten och Svenska Spel.

Integrationen av det förvärvade bolaget Joblink Norden AB är nu genomförd helt enligt plan. Vi har nu en stark marknads-position i Skåne vilket är viktigt för att vi ska nå våra långsiktiga mål för verksamheten i Sverige.

Ledarutvecklingsprogrammet ("No Roof Leadership") fortlöper och får höga betyg från deltagarna. Detta program är avgörande för att vi ska nå våra 2020 mål. Poolias långsiktiga mål och strategier ligger fast. Den positiva energin är starkare än någonsin och vi tar oss med glädje an våra utmaningar och hyser stor tillförsikt inför framtiden.

Morten Werner
VD och koncernchef

Informationen är sådan som Poolia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016 kl 07.00.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/