Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

07:00 / 27 October 2016 Poolia Press release

Kvartalsperioden juli-september
 • Intäkterna för Poolia uppgick till 183,6 (177,7) MSEK, en ökning med 3,3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,9 (4,2) MSEK och rörelsemarginalen till 3,2 (2,4)%.
 • Resultatet före skatt uppgick till 4,8 (6,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 (4,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,21 (0,26) SEK.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till -0,2 (-0,9) MSEK.
 • Under kvartalet redovisar Poolia Sverige omställningskostnader om 1,7 (0,2) MSEK.
Avvecklad verksamhet
 • Poolias verksamhet i Storbritannien avyttrades per den 28 februari 2014. I bolagen återstår endast kostnader för administration samt reserverad skattekostnad för den vinst som uppstod vid försäljning av verksamheten.
 • Periodens resultat från verksamhet under avveckling uppgick under tredje kvartalet till -0,2 (0,0) MSEK och under perioden januari-september till -1,6 (0,0) MSEK.
 • Kassaflödet under perioden januari-september från verksamhet under avveckling uppgick till -0,3 (0,0) MSEK.
Delårsperioden januari-september
 • Intäkterna för Poolia uppgick till 585,8 (546,9) MSEK, en ökning med 7,1%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,2 (9,1) MSEK och rörelsemarginalen till 2,4 (1,7)%.
 • Resultatet före skatt uppgick till 11,7 (11,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8,1 (7,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,47 (0,46) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -10,1 (-0,6) MSEK.
 • Under perioden redovisar Poolia Sverige omställningskostnader om 5,6 (5,0) MSEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 31,0 (29,6)% och koncernens eget kapital per aktie var 4,41 (4,05) SEK.

VD har ordet - Fortsatt positiv utveckling
Poolia levererar sitt bästa rörelseresultat för det tredje kvartalet sedan 2010. Rörelseresultatet på 5,9 MSEK innebär en ökning om 40% jämfört med motsvarande kvartal 2015. Rörelsemarginalen har förbättrats med 33%.

Tillväxten under kvartalet var positiv men ännu inte helt tillfredställande. Det tredje kvartalet är normalt branschens och Poolias svagaste på grund av höga och svårplanerade semesteruttag i både Finland och Sverige. I Tyskland är semesteruttaget jämnare spritt under året.

Under årets tre första kvartal ökade Poolias omsättning med 7,1% och rörelseresultatet med 56% jämfört med 2015. Vi åstadkommer denna förbättring trots att vi fortfarande är inne i vårt omställningsprogram som påbörjades för snart tre år sedan. Det förväntas vara avslutat under 2017.

Ekonomierna i Tyskland och Sverige fortsätter att utvecklas väl och karakteriseras av högkonjunktur. Vi märker det genom att våra kunder i stor omfattning anställer våra konsulter, vilket i och för sig är ett kvalitetsbetyg men inte bra för vår tillväxt. Dessutom upplever vi en kandidatbrist som gör att vi behöver lägga väsentligt mera resurser på rekrytering av konsulter. I Finland ser vi vissa tecken på att ekonomin håller på att återhämta sig.

Poolias positiva utveckling fortsätter. Vi ser kontinuerligt över våra strategier och utvecklar vår organisation vilket gör oss bättre rustade att möta en allt starkare konkurrens och skapa lönsam tillväxt.

Poolias långsiktiga mål och strategier ligger fast.

                       
Morten Werner
VD och koncernchef

Denna information är sådan som Poolia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den  27 oktober 2016 kl 07.00 CET.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/