Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia AB:s delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

15:00 / 27 April 2015 Poolia Press release

Kvartalsperioden januari-mars, kvarvarande verksamhet
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

 • Intäkterna uppgick till 182,2 (181,6) MSEK, en ökning med 0,3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,5 (4,0) MSEK och rörelsemarginalen 1,9 (2,2)%.
 • Resultatet före skatt uppgick till 3,5 (3,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,4 (2,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,14 (0,16) SEK.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -0,3 (7,7) MSEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 33,9 (32,0)% och koncernens eget kapital per aktie var 4,06 (3,89) SEK.
Avvecklad verksamhet
 • Periodens resultat från avvecklad verksamhet uppgick till 0,0 (-1,6) MSEK.
 • Kassaflödet under perioden uppgick till 0,0 (7,5) MSEK.
Övriga händelser av vikt

Exempel på avtal slutna med nya större kunder under det första kvartalet:
 • SAS
 • Skanska
 • Regeringskansliet
 • Cramo
 • Fortum
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Vd har ordet - Sakta men säkert

Poolias intäkter avseende kvarvarande verksamhet under första kvartalet 2015 uppgick till 182,2 MSEK, en ökning med 0,6 MSEK (0,3%) jämfört med det första kvartalet 2014. Rörelseresultatet uppgick till 3,5 (4,0) MSEK för samma period.

Intäkterna för den svenska verksamheten uppgick till 124,4 (134,1) MSEK, vilket utgör 68% av koncernens intäkter under kvartalet. Rörelseresultatet för Sverige uppgick till  -0,9 (0,3) MSEK. Andelen obelagda konsulter är nu nere på en bra nivå. Under kvartalet har Poolia Sverige tagit omställningskostnader om 3,3 (0,0) MSEK.

Förslaget i vårpropositionen om höjda arbetsgivaravgifter för unga kommer, om det beslutas, att öka Poolia Sveriges semesterskuld med ca 0,3 MSEK i tredje kvartalet 2015 och med ca 0,1 MSEK under 2016.

Poolias tyska verksamhet utvecklas fortsatt positivt. Intäkterna uppgick till 43,7 (36,7) MSEK, en ökning om 19 %. Rörelseresultatet blev 3,7 (3,5) MSEK.

Även vår finska verksamhet gick bra under första kvartalet. Intäkterna för första kvartalet uppgår till 14,1 MSEK motsvarande en tillväxt om 32%. Rörelseresultatet, 0,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,2%, är godkänt med tanke på Finlands ekonomiska situation.

Även om vi inte ser att vårt marknadssegment växer nämnvärt i Sverige, arbetar Poolia enträget med att komma tillbaka i en lönsam tillväxtfas. De långsiktiga målen är tydliga och väl förankrade i verksamheten. Vi ska vinna tillbaka de marknadsandelar vi förlorade under perioden 2011-2014.

När man återstartar en verksamhet som under lång tid inte har haft tillräckligt fokus på försäljning och marknadsföring måste man få tillbaka tappade kunders förtroende och få dem att se fördelarna med att ha just Poolia som leverantör av så viktiga tjänster som rekrytering och inhyrning av konsulter. Det kräver en insats av stora dimensioner.

Det senaste året har vi ändrat vår marknadsstrategi där vi nu har fokus på såväl stora som mellanstora arbetsgivare, såväl inom näringsliv som offentlig sektor. Vi bygger nu upp vår KAM-verksamhet och förstärker vår marknadsföring mot SME-segmentet så vi kan få fram kvalificerade leads och således ha en effektiv försäljning.

Vi har lagt en svår period bakom oss. Poolia återhämtar sig och vi är nu rustade för att vinna upphandlingar och ta in nya kunder. Vår målgrupp, de ambitiösa cheferna, kommer att märka att vi är det bästa valet när de ska lösa den svåra uppgiften att bygga sina framgångsrika team.

På Poolia har vi nu en stark tro på vår framtid. Vi har i ett antal upphandlingar under det senaste kvartalet visat att vi åter är med i matchen. Våra mätningar visar att våra kunder är mycket nöjda med vår leverans. Nu har vi fokus på att till allt flera kunder leverera ännu flera förstklassiga kandidater.

Morten Werner
VD och koncernchef

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

 

Informationen är sådan som Poolia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2015 kl 15.00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/