Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma 27 april 2015

17:27 / 27 April 2015 Poolia Press release

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Val av styrelseledamöter
De tidigare styrelseledamöterna Lennart Pihl, Dag Sundström, Anna Söderblom och Björn Örås omvaldes som ledamöter i styrelsen. Marika Skärvik invaldes som ny ledamot. Björn Örås omvaldes som styrelseordförande.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara fem.

Utdelning
Bolagsstämman fastställde förslaget om att ingen utdelning till aktieägarna sker.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 240 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt löpande räkning.

Val av revisor
Deloitte AB med huvudansvarige revisorn Henrik Nilsson omvaldes för perioden till och med årsstämman 2016.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämmer med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare där den rörliga ersättningen kan komma upp till maximum 40% av den fasta lönen.

I samband med stämman angav VD Morten Werner ett ekonomiskt mål innebärande att den svenska verksamheten, Poolia Sverige AB, ska nå en omsättning om 1 miljard SEK och ett rörelseresultat om 50 miljoner SEK år 2020.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

 

Informationen är sådan som Poolia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2015 kl 17.27.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/