Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2014

14:00 / 17 February 2015 Poolia Press release

Kvartalsperioden oktober-december, kvarvarande verksamhet
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset och Storbritannien.

 • Intäkterna uppgick till 179,2 (182,2) MSEK, en minskning med 1,6%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,0 (-0,8) MSEK och rörelsemarginalen 0,6 (-0,4)%.
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,9 (-0,8) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 (-0,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,00 (-0,02) SEK.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 8,4 (-11,5) MSEK.
Helåret januari-december, kvarvarande verksamhet
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset och Storbritannien.
 • Intäkterna uppgick till 700,6 (729,1) MSEK, en minskning med 3,9%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,6 (2,4) MSEK och rörelsemarginalen 0,8 (0,3)%.
 • Resultatet före skatt uppgick till 5,3 (2,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,8 (2,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,11 (0,15) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 13,3 (-2,4) MSEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 34,5 (28,4)% och koncernens eget kapital per aktie var 3,96 (3,52) SEK.
Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna.

Avvecklade verksamheter
 • Periodens resultat från avvecklade verksamheter uppgår under fjärde kvartalet till -0,1 (-2,9) MSEK och under perioden januari-december till -1,7 (-22,3) MSEK.
 • Kassaflödet under perioden januari-december från avvecklade verksamheter inkl. försäljning av den brittiska rörelsen uppgick till 7,5 MSEK.

Vd har ordet - Vi börjar se ljuset i tunneln

Poolias intäkter avseende kvarvarande verksamhet under fjärde kvartalet uppgick till 179,2 MSEK, en minskning med 3,0 MSEK (1,6%) jämfört med fjärde kvartalet 2013. Rörelseresultatet uppgick till 1,0 (-0,8) MSEK för samma period.

Intäkterna för den svenska verksamheten uppgick till 126,1 (141,2) MSEK, vilket utgör 70% av koncernens intäkter under kvartalet. Rörelseresultatet för Sverige uppgick till -2,3 (-3,0) MSEK. Det fjärde kvartalet är intäktsmässigt årets näst bästa i den svenska verksamheten. Andelen obelagda konsulter fortsätter att sjunka totalt sett även om vissa delar av verksamheten fortfarande uppvisar alltför höga nivåer. Under kvartalet har Poolia Sverige tagit omställningskostnader om 2,0 MSEK (för helåret 7,4 MSEK).

Poolias tyska verksamhet utvecklas fortsatt positivt. Intäkterna uppgick till 40,3 (30,5) MSEK, en ökning om 32%. Rörelseresultatet blev 2,9 (1,3) MSEK, en ökning med 122%. Fjärde kvartalet är normalt det sämsta i branschen i Tyskland på grund av stora semesteruttag runt jul.

Även vår finska verksamhet har gått bra under fjärde kvartalet. Tillväxten jämfört med fjolårets fjärde kvartal uppgår till 22%. Rörelseresultatet, 0,4 MSEK, har en bit kvar till en acceptabel nivå.

Pooliakoncernens intäkter för kvarvarande verksamhet minskade under 2014 med 28,5 MSEK (3,9%).

Rörelseresultatet för året uppgick till 5,6 (2,4) MSEK, dvs. en rörelsemarginal om 0,8 (0,3)%. Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret var 13,3 (-2,4) MSEK. Koncernens likviditet är god.

Poolia har under 2014 tagit många beslut och gjort förändringar vad gäller övergripande strategisk inriktning, organisation samt marknadsföring och försäljning, ett arbete som nu börjar bära frukt. Vi har under hösten och vintern vunnit upphandlingar med en rad välkända företag och organisationer med potential att bli stora kunder. Besparingsprogrammet med en kostnadsreduktion om 15 MSEK har genomförts under året. Full effekt uppnås fr o m andra kvartalet 2015.

Det sista stället ett förbättringsarbete visar sig är i resultaträkningen. Vi fortsätter enträget och målinriktat mot att få Poolia tillbaka i ett tillväxtmodus med god lönsamhet.

                       
Morten Werner
VD och koncernchef

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT, Life Science & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/