Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

08:45 / 23 October 2015 Poolia Press release

Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.

 • Intäkterna för Poolia uppgick till 177,7 (163,0) MSEK, en ökning med 9,0%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,7) MSEK och rörelsemarginalen till 2,4 (2,2)%.  
 • Resultatet före skatt uppgick till 6,6 (3,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (1,9) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,26 (0,11) SEK.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -0,9 (-5,1) MSEK.
Verksamheter under avveckling
 • Periodens resultat från verksamheter under avveckling uppgick under tredje kvartalet till 0,0 (0,0) MSEK och under perioden januari - september till 0,0 (-1,6) MSEK.
 • Kassaflödet under perioden januari-september från avyttrad verksamhet inkl. försäljning av den brittiska rörelsen uppgick till 0,0 (7,1) MSEK.
Delårsperioden januari-september, kvarvarande verksamhet

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien.
 • Intäkterna för Poolia uppgick till 546,9 (521,3) MSEK, en ökning med 4,9%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,1 (4,6) MSEK och rörelsemarginalen till 1,7 (0,9)%.
 • Resultatet före skatt uppgick till 11,4 (4,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7,8 (1,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,46 (0,11) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -0,6 (5,0) MSEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 32,6 (34,4)% och koncernens eget kapital per aktie var 4,05 (3,89) SEK.

Vd har ordet - Kvartal 3 - en mellanperiod
Poolias intäkter avseende kvarvarande verksamhet under tredje kvartalet uppgick till 177,7 MSEK, en ökning med 14,7 MSEK (9,0%) jämfört med tredje kvartalet 2014. Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,7) MSEK för samma period.

Den svenska verksamheten stod för 68% av koncernens intäkter under det tredje kvartalet. Sverige ökade sina intäkter med 15,2 MSEK till 120,9 MSEK, dvs en tillväxt om 14,4% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet i Poolia Sverige uppgick under kvartalet till 0,0 (-2,2) MSEK. Rörelsemarginalen var 0,0 (-2,1)%.

Under kvartalet har Poolia Sverige tagit omställningskostnader om 0,2 (1,0) MSEK.

Tillväxten i Poolias tyska verksamhet avtog under tredje kvartalet och uppgick till 1,3 MSEK (2,9 %). Rörelsemarginalen försämrades under perioden till 9,2 (12,6)%.

Intäkterna i Poolias finska verksamhet reducerades under kvartalet med 1,8 MSEK (13,8%). Rörelsemarginalen minskade därmed till 0,0 (2,3)%.

Under de nio första månaderna 2015 ökade Pooliakoncernens intäkter med 25,6 MSEK (4,9%) för kvarvarande verksamhet. Rörelseresultatet för samma period uppgick till 9,1 (4,6) MSEK, dvs. en rörelsemarginal om 1,7 (0,9)%.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -0,6 (5,0) MSEK. För de första nio månaderna uppgick bolagets omställningskostnader till 5,0 (5,4) MSEK. Koncernens likviditet och finansiella ställning är god.

Vår fokusering på ökad försäljning och marknadsföring fortgår. Under sommaren var aktivitetsnivån något mindre, men vi har vunnit upphandlingar inom både hyr och rekrytering med bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet, Ovako Steel, Tekniska Verken, Mercedes Benz samt Sollentuna Kommun. Våra informationsbrev, som skickas till 35 000 chefer varje månad, har en god svarsfrekvens och genererar många bra kundförfrågningar.

Integrationen av det förvärvade bolaget Joblink Norden AB pågår och utvecklas enligt plan. Full effekt kommer uppnås från och med det första kvartalet 2016.

Investeringarna i infrastruktur och kompetensutveckling fortsätter. Vi driver för närvarande ett chefsutvecklings­program för samtliga chefer i bolaget. Dessa insatser kommer att förbättra Poolias konkurrenskraft.

Vår satsning på de växande företagen med de ambitiösa cheferna är en strategi som börjar visa sig framgångsrik. Poolias verksamhet stödjer samhällsutvecklingen genom att säkerställa och förenkla för chefer att hitta de bästa medarbetarna både för uppgiften och kulturen, på kort och lång sikt.

Poolias långsiktiga, mål och strategier ligger fast. Vi har hög energinivå i företaget och hyser stor tillförsikt inför framtiden. 
 
                   

Morten Werner
VD och koncernchef

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Professionals, IT, Life Science, Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/