Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Fokuseringen på ökad försäljning och lönsamhetsförbättring fortsätter

13:00 / 17 July 2014 Poolia Press release

Kvartalsperioden april-juni, kvarvarande verksamhet
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset och Storbritannien.

 • Intäkterna för Poolia uppgick till 176,8 (188,2) MSEK, en minskning med 6,1%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-3,0) MSEK och rörelsemarginalen -1,7 (-1,6) %.  
 • Resultatet före skatt uppgick till -3,1 (-3,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 (-2,2) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,16 (-0,13) SEK.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 2,4 (7,1) MSEK.
Verksamheter under avveckling
 • Periodens resultat från verksamheter under avveckling uppgår under andra kvartalet till 0,0 (-2,4) MSEK och under perioden januari-juni till -1,6 (-3,4) MSEK.
 • Kassaflödet under perioden januari-juni från avyttrad verksamhet inkl. försäljning av den brittiska rörelsen uppgick till 7,1 MSEK.
Delårsperioden januari-juni, kvarvarande verksamhet

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset och Storbritannien.
 • Intäkterna för Poolia uppgick till 358,4 (382,4) MSEK, en minskning med 6,3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (1,4) MSEK och rörelsemarginalen 0,3 (0,4) %. 
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,7 (1,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,1 (1,1) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,01 (0,07) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 10,1 (12,8) MSEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 30,7 (30,2) % och koncernens eget kapital per aktie var 3,79 (4,50) SEK.

Vd har ordet - Fokuseringen på ökad försäljning och lönsamhetsförbättring fortsätter
 
Poolias intäkter avseende kvarvarande verksamhet under andra kvartalet sjönk med 11,4 MSEK (6,1 %) jämfört med andra kvartalet 2013. Rörelseresultatet uppgick till -3,1
(-3,0) MSEK för samma period.

Den svenska verksamheten, som under kvartalet stod för 68% av koncernens intäkter, har under perioden haft en för låg omsättning och lönsamhet delvis drivet av säsongsvariationer med färre arbetsdagar än övriga kvartal. Kostnaden för obelagda konsulter har först mot slutet av perioden börjat sjunka. Under kvartalet har vi tagit omställningskostnader om 3,0 MSEK (för halvåret 4,4 MSEK).

Poolias tyska verksamhet utvecklas väl och visar en tillväxt om 41% och en markant ökning av rörelseresultatet. Även vår finska verksamhet har gått bra under andra kvartalet. Tillväxten jmf. med fjolårets andra kvartal uppgår till 61%, fortfarande med ett godkänt rörelseresultat.

Pooliakoncernens intäkter för kvarvarande verksamhet minskade under första halvåret 2014 med 24,0 MSEK (6,3%).

Rörelseresultatet för samma period uppgick till 0,9 (1,4) MSEK, dvs. en rörelsemarginal om 0,3 (0,4) %.

Periodens kassaflöde var 10,1 (12,8) MSEK. Koncernens likviditet är god.

Poolias verksamhet i Sverige behöver förbättras rejält. Konkurrenssituationen i Sverige är hård och Poolia har inte haft förmågan att anpassa kärnaffären till rådande läge. Detta har lett till nedgång i omsättning, reducerad marknadsandel och negativ lönsamhet. För att ta Poolia Sverige tillbaka till en positiv utvecklingstrend genomför vi ett åtgärdprogram som dels kommer sänka kostnaderna med 15 MSEK på årsbasis, dels kommer öka marknadsnärvaron i form av intensifierad marknadsföring och försäljning.

Poolia är ett viktigt företag i en bransch som utvecklar Sveriges arbetsmarknad. Vi har en bra framtid och ska förvalta den på bästa sätt.

                       
Morten Werner
VD och koncernchef

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT, Life Science & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/