Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kallelse till årsstämma

16:12 / 24 March 2014 Poolia Press release

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Kungsgatan 57A, plan 2.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2014. En anmälan om deltagande i årsstämman ska också vara Poolia tillhanda senast måndagen den 28 april 2014.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till
Poolia AB
Att: Tarja Roghult
Box 207
101 24 Stockholm
Anmälan kan också göras per
telefon:   08-555 650 33
e-post:    tarja.roghult@poolia.com
I anmälan ska namn, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden anges. För att aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktieägaren låter registrera sitt innehav under eget namn så att aktierna är ägarregistrerade i god tid före den 28 april 2014.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna.
Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
Poolias valberedning föreslår omval av ledamöterna Monica Caneman, Lennart Pihl, Dag Sundström, Anna Söderblom och Björn Örås. Björn Örås föreslås till styrelseordförande.

Val av revisor
Poolias valberedning föreslår omval av Deloitte AB med huvudansvarige revisorn Henrik Nilsson.

Förslag till årsstämmans dagordning och beslut finns tillgängligt under www.poolia.comfrån den 7 april 2014.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/