Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolia AB:s bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2013

07:00 / 13 February 2014 Poolia Press release

Kvartalsperioden oktober-december

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet exklusive Utvecklingshuset och Storbritannien.
 • Intäkterna för Poolia uppgick till 182,2 (207,7) MSEK, en minskning med -12,2%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-30,5) MSEK och rörelsemarginalen -0,4% (-14,7).  
 • Resultatet före skatt uppgick till -0,8 (-30,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,3 (-24,4) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-1,42) SEK.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -11,5 (-6,3) MSEK.
 • Omställningsverksamheten i Utvecklingshuset har avyttrats per den 1 december 2013.
 • Periodens resultat från verksamheter under avveckling uppgår till -2,9 (-1,9) MSEK.
Övriga händelser av vikt
 • Morten Werner har tillträtt som vd och koncernchef från 1 februari 2014.
 • Verksamheten i Storbritannien kommer att avyttras per den 28 februari 2014.

Delårsperioden januari-december

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet exklusive Utvecklingshuset och Storbritannien.
 • Intäkterna för Poolia uppgick till 729,1 (888,5) MSEK, en minskning med -17,9%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,4 (-23,2) MSEK och rörelsemarginalen 0,3% (-2,6).  I resultatet ingår kostnader i samband med tidigare vd:s avgång med 3,7 MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till 2,3 (-23,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,5 (-18,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,15 (-1,10) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -2,4 (15,2) MSEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 28,4% (29,7) och koncernens eget kapital per aktie var 3,52 (4,62) SEK.
 • Periodens resultat från verksamheter under avveckling uppgår till -22,3 (-6,7) MSEK. I resultatet ingår nedskrivning av goodwill hänförlig till omställningsverksamheten med 12,8 MSEK.
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna.

Vd har ordet - "Fokus på lönsamhetsförbättring i en renodlad verksamhet"
 
Poolia redovisar ett rörelseresultat för kvarvarande verksamhet om -0,8 (-30,5) MSEK för det fjärde kvartalet 2013. Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader på 1,5 MSEK. Kvartalets intäkter uppgick till 182,2 (207,7) MSEK, en nedgång med 12,2%.

För helåret uppnåddes ett rörelseresultat för kvarvarande verksamhet på 2,4 MSEK. Exklusive kostnaderna för tidigare vd:s avgång (3,7 MSEK), omstrukturerings­kostnader i fjärde kvartalet (1,5 MSEK) och förluster från de tidigare nedlagda verksamheterna Poolia Lead (0,8 MSEK) och Poolia Talent Eye (1,0 MSEK) uppgick resultatet för kvarvarande verksamhet till 9,4 MSEK för 2013.

Ett fokuserat kostnadsbesparingsprogram genomförts för stödfunktionerna som på årsbasis kommer att minska kostnaderna med ca 9 MSEK. Programmet har resulterat i omstrukturerings­kostnader i fjärde kvartalet på 1,5 MSEK.

Efterfrågan på marknaderna är fortsatt svag. Mot slutet av perioden har dock vissa positiva marknadstendenser kunnat skönjas. Prisbilden är fortsatt oförändrad.

Poolia Sverige rapporterar ett rörelseresultat på -3,0 (-29,5) MSEK för det fjärde kvartalet 2013. Intäkterna uppgick till 141,2 (173,2) MSEK, en nedgång med 18%. Efterfrågan på hyrtjänster är stabil men på en låg nivå. Efterfrågan på rekryteringstjänster har legat på en låg nivå jämfört med föregående år. I slutet på perioden har vi dock sett en ökning av rekryteringsförfrågningarna i Sverige. Ett omfattande arbete för att förbättra lönsamheten har bedrivits. Marknads- och försäljningsaktiviteterna har ökat markant genom tydligare krav, väsentligt ökad försäljningsaktivitet och förenklade interna rutiner. Antalet anställda har dragits ned i stödfunktionerna för att minska kostnaderna och möjliggöra en viss ökning av antalet säljande personal.

Poolia Tysklands intäkter växte med 13% under fjärde kvartalet vilket innebär att Poolia fortsätter att vinna marknadsandelar. Rörelseresultatet har fortsatt att utvecklas positivt. Förbättringsarbetet i de kontor som inte visar tillfredsställande lönsamhet fortsätter enligt plan.

Poolia Finland visade ett starkt fjärde kvartal. Intäkterna växte med 23 % i lokal valuta med en god rörelsemarginal på 8,7 %.

Efter periodens utgång har ett avtal tecknats med Staffing 360 Solutions Inc. om övertagande av Poolias engelska verksamhet. Under förutsättning att en konsultationsprocess med de anställda enligt brittisk lag godkänns, kommer verksamheten att överlåtas per den 28 februari 2014. Poolia har dragits med förluster på den engelska marknaden under ett flertal år och då en lönsam rörelse ännu ligger en bit fram i tiden har Poolia prioriterat att utveckla verksamheten på de svenska, finländska och tyska marknaderna.

Arbetet med att renodla Poolias verksamhet är nu avslutat och därmed kan all kraft läggas på att utveckla den lönsamma kärnverksamheten. I det arbetet önskar jag den tillträdande verkställande direktören all framgång.

Dag Sundström
Tf vd och koncernchef till 31 januari 2014

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/