Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

07:00 / 24 October 2014 Poolia Press release

Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset och Storbritannien.

 • Intäkterna uppgick till 163,0 (164,5) MSEK, en minskning med 0,9%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (1,8) MSEK och rörelsemarginalen 2,2 (1,1)%.
 • Resultatet före skatt uppgick till 3,5 (1,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,9 (1,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,11 (0,10) SEK.
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -5,2 (-3,6) MSEK.
Avvecklade verksamheter
 • Periodens resultat från avvecklade verksamheter uppgår under tredje kvartalet till 0,0 (-16,0) MSEK och under perioden januari-september till -1,6 (-19,4) MSEK.
 • Kassaflödet under perioden januari-september från avvecklade verksamheter inkl. försäljning av den brittiska rörelsen uppgick till 7,1 MSEK.
Delårsperioden januari-september, kvarvarande verksamhet

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset och Storbritannien.
 • Intäkterna uppgick till 521,3 (546,8) MSEK, en minskning med 4,7%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,6 (3,2) MSEK och rörelsemarginalen 0,9 (0,6)%.
 • Resultatet före skatt uppgick till 4,4 (3,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,8 (2,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,11 (0,16) SEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 5,0 (9,2) MSEK.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 34,4 (28,9)% och koncernens eget kapital per aktie var 3,89 (3,65) SEK.

Vd har ordet - Fortsatt fokus på ökad försäljning och lönsamhetsförbättring
 
Poolias intäkter avseende kvarvarande verksamhet under tredje kvartalet uppgick till 163,0 MSEK, en minskning med 1,5 MSEK (0,9%) jämfört med tredje kvartalet 2013. Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (1,8) MSEK för samma period.

Intäkterna för den svenska verksamheten uppgick till 105,7 (123,9) MSEK, vilket utgör 65% av koncernens intäkter under kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -2,2 (-0,6) MSEK. Det tredje kvartalet är intäktsmässigt årets sämsta i den svenska verksamheten. Detta på grund av uthyrda konsulters semesteruttag och färre genomförda rekryteringar. Kostnaden för obelagda konsulter är nu nere på en acceptabel nivå. Under kvartalet har Poolia Sverige tagit omställningskostnader om 1,0 MSEK (för delårsperioden 5,4 MSEK).

Poolias tyska verksamhet fortsätter att utvecklas väl. Intäkterna uppgick till 44,3 (31,9) MSEK, en tillväxt om 39% och rörelseresultatet blev 5,6 (2,3) MSEK, en ökning med 140%. Även vår finska verksamhet har gått bra under tredje kvartalet. Tillväxten jmf. med fjolårets tredje kvartal uppgår till 50%.

Pooliakoncernens intäkter för kvarvarande verksamhet minskade under perioden januari till september 2014 med 25,5 MSEK (4,7%). Rörelseresultatet för samma period uppgick till 4,6 (3,2) MSEK, dvs. en rörelsemarginal om 0,9 (0,6)%. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari till september var 5,0 (9,2) MSEK. Koncernens likviditet är god.

Vi fortsätter arbetet med att förbättra och effektivisera Poolias verksamhet i Sverige. Besparingsprogrammet med målsättningen att minska kostnaderna med 15 MSEK på årsbasis fortskrider enligt plan.

Slutbetalningen för försäljningen av Poolias brittiska verksamhet har erhållits i oktober 2014. Poolia har inga ytterligare åtaganden avseende avyttringen av verksamheten i Storbritannien.

Poolias utveckling mot målet att åter bli ett företag med god lönsamhet fortgår med hög intensitet. 

                    
Morten Werner
VD och koncernchef

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT, Life Science & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Legal samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/