Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Kallelse till extra bolagsstämma

08:00 / 1 August 2013 Poolia Press release

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till extra bolagstämma fredagen den 23 augusti 2013 kl 11.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Kungsgatan 57A, plan 2.

 

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 augusti 2013. En anmälan om deltagande i årsstämman ska också vara Poolia tillhanda senast fredagen den 16 augusti 2013.

 

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till 
Poolia AB
Att: Tarja Roghult
Box 207
101 24 Stockholm

Anmälan kan också göras per
telefon: 08-555 650 33
e-post: tarja.roghult@poolia.com

I anmälan ska namn, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden anges. För att aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktieägaren låter registrera sitt innehav under eget namn så att aktierna är ägarregistrerade i god tid före den 16 augusti 2013.

 

Styrelsens förslag angående godkännande enligt 16 kap aktiebolagslagen av Poolia AB:s överlåtelse av bolaget Talent Eye AB

 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar godkänna styrelsens förslag att sälja 100% av dotterbolaget Talent Eye AB till Poolia AB:s tidigare verkställande direktör, tillika styrelseledamot i Talent Eye AB, Monika Elling varför 16 kap aktiebolagslagen är tillämplig. Försäljningen föreslås ske till marknadsvärde. Enligt extern värdering utförd av Grant Thornton av samtliga aktier i bolaget har marknadsvärdet vid värderingstidpunkten uppgått till 50.000 kronor. Till grund för bedömningen av marknadsvärdet har legat en ren substansvärdering av kassa och kundfordringar då en kassaflödesvärdering visat på ett negativt värde. Vid bedömningen av marknadsvärdet har en kassaflödesvärdering visat på ett negativt värde. I den externa värderingen har hänsyn inte tagits till eventuella förändringar avseende bolagets tillgångar eller skulder för tiden efter värderingstidpunkten. Styrelsen föreslår att försäljningen ska ske till marknadsvärde enligt den externa värderingen dock med hänsyn tagen till eventuella väsentliga förändringar avseende bolagets tillgångar eller skulder för tiden efter värderingstidpunkten.

 

Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till dagordning och beslut finns tillgängligt under www.poolia.com från den 1 augusti 2013.

För mer information, kontakta:
Dag Sundström, VD/koncernchef, tfn: 070 511 64 58

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.