Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

Poolias delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

13:00 / 18 July 2013 Poolia Press release

Fortsatt svag men stabil marknad

Kvartalsperioden april-juni

· Intäkterna för Poolia uppgick till 204,7 (258,1) MSEK, en minskning med -20,7%, i lokal valuta motsvarande -19,7%. · Rörelseresultatet uppgick till -5,4 (0,3) MSEK och rörelsemarginalen -2,6% (0,1). · Resultatet före skatt uppgick till -5,5 (0,6) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 (0,0) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till -0,27 (0,00) SEK. · Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 5,4 (10,2) MSEK.

Delårsperioden januari-juni

· Intäkterna för Poolia uppgick till 418,6 (534,8) MSEK, en minskning med -21,7%, i lokal valuta motsvarande -20,9%. · Rörelseresultatet uppgick till -2,1 (3,2) MSEK och rörelsemarginalen -0,5% (0,6). · Resultatet före skatt uppgick till -2,2 (3,2) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till -2,3 (1,5) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till -0,14 (0,09) SEK. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 11,0 (19,5) MSEK. · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 30,2% (33,2) och koncernens eget kapital per aktie var 4,50 (6,24) SEK.

Övriga händelser av vikt

· Poolias vd Monika Elling har avgått och styrelseledamoten Dag Sundström verkar som tillförordnad vd tills en ny vd rekryterats. · Dotterbolaget Talent Eye AB kommer att avyttras till Monika Elling villkorat beslut på en extra bolagsstämma.

Vd har ordet - "Fortsatt svag men stabil marknad"

Poolia redovisar ett rörelseresultat på -5,4 (0,3) MSEK för det andra kvartalet 2013. Kvartalets intäkter uppgick till 204,7 (258,1) MSEK, en nedgång med 19,7 % i lokal valuta.

Ekonomiskt var det andra kvartalet en besvikelse, primärt drivet av säsongsvariationer med färre arbetsdagar än övriga kvartal samt en högre andel obelagd tid i vissa enheter. Rekryteringsintäkterna var också generellt lägre än normalt, vilket reflekterar en lägre förändringsaktivitet i näringslivet än vanligt. Den generella marknadsbilden fortsätter att vara relativt svag med låg efterfrågan i alla marknader. Under kvartalet avgick Poolias koncernchef Monika Elling varför resultatet belastas av kostnader av engångskaraktär relaterat till avgången på 3,7 MSEK. Poolias omstruktureringsprocess fortsätter till dess att Poolia kan visa tillfredsställande resultat.

Poolia Sverige rapporterar ett rörelseresultat på MSEK -5,4 (1,4) för det andra kvartalet 2013. Intäkterna uppgick till 157,5 (205,3) MSEK, en nedgång med 23%. Efterfrågan på hyrtjänster är stabil men på en låg nivå. Omställningsverksamheten, som bedrivs av Utvecklingshuset, har påverkat rörelseresultatet negativt under kvartalet.

Poolia Tysklands intäkter växte med 29% i lokal valuta under kvartalet vilket innebär att Poolia fortsätter att vinna marknadsandelar. Rörelseresultatet utvecklas i positiv riktning men är fortfarande under förväntan då rekryteringsintäkterna utvecklats svagare än väntat. Resultatet fortsätter att belastas av kostnader för att bygga upp kontorsstrukturen.

I Poolia Storbritannien fortsätter arbetet med att bygga upp verksamheten främst inom Finance & Accounting. Samtidigt som kärnverksamheten visar positiva tecken och organisationen har hög aktivitet belastas resultatet av höga overheadkostnader som kommer att kvarstå ytterligare en tid.

Poolia Finlands intäkter är stabila och har utvecklats bättre än marknaden. Rörelseresultatet är något lägre än föregående år främst beroende på lägre rekryteringsintäkter.

Trots det allvarliga läget ser jag framtiden an med tillförsikt. Poolia har en engagerad och mycket kompetent personal som fortsätter att leverera kvalificerade hyr- och rekryteringstjänster till nöjda kunder.

Dag Sundström Tf vd och koncernchef


För mer information, kontakta: Dag Sundström, tf VD och koncernchef, tfn: 070 511 64 58

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän och av omställningstjänster. Poolia är specialiserat på rekrytering och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human Resources, Executive Search samt Outplacement. Poolia är verksamt i Sverige, Finland, Storbritannien och Tyskland.  Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX Stockholm AB.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/poolia/r/poolias-delarsrapport-1-januari---30-juni-2013,c9443252

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1869/9443252/143781.pdf

Show as PDF